Du er her: Om Bolig-abc > Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting

Det har i løpet av de siste generasjonene skjedd store forandringer i barns og unges levekår. De unges og barns tilknytning til arbeidslivet og den opplæring som skjer der, er blitt stadig svakere. Dette har ført til omfattende endringer i skolens læreplaner både når det gjelder struktur og innhold. Teknologi og design, energi og miljø har fått bred plass i de nye læreplanene. Samspillet mellom økonomi, økologi og teknologi stiller vår tid overfor store kunnskapsmessige og moralske utfordringer for å sikre en bærekraftig utvikling. Opplæringen skal gi bred kunnskap om samspillet mellom mennesket, miljøet og naturen. Dette er utrykt på følgende måte i læreplanen:

«Lærerne skal virke sammen med foreldre, arbeidsliv og myndigheter som utgjør vesentlige deler av skolens brede læremiljø»

Læreplanen for grunnskolen krever ny pedagogikk og nytt praktisk og gjenkjennelig innhold med oppgaver hentet fra elevenes hverdag. Det er temaundervisning, prosjektarbeid, programfag til valg der engasjerte elever tar ansvar for egen læring. Bolig-abc for grunnskolen er et bidrag til å møte den utfordringen grunnskolen står overfor, og som skolemyndighetene legger stor vekt på. Det finnes en mengde kunnskap i prosjektrapporter, lærebøker, tidsskrifter, og på Internett, innenfor områdene bolig, ute-/ grøntanlegg, universell utforming, teknologi og design, miljø og økologi. Dette stoffet er ofte lite tilpasset unge mennesker i en slik form at det på en enkel måte lar seg formidle. Det er stort behov for oppdaterte hjelpemidler som er tilpasset de unge, og som egner seg til bruk i grunnskolen. Boloig-abc for grunnskolen skal gi grunnskolen et dagsaktuelt, praktisk og fremtidsrettet innhold.

Universell utforming, tilgjengelighet for alle

Dette er et viktig offentlig satsningsområde. Tiltakene er beskrevet i en egen handlingsplan. Alle skal ha like muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse. Planen slår fast at det er mangel på kunnskap og praktisk erfaring i å gjennomføre tiltak for tilgjengelighet og universell utforming. Det legges vekt på å øke kompetansen i hele befolkningen. Mange utfordringer kan løses lokalt, og lokalt engasjement vektlegges. Det ønskes at lokale myndigheter og private skal ta aktiv del i arbeidet for å skape et tilgjengelig og inkluderende samfunn. Bolig-abc for grunnskolen er lagt til rette for at elevene skal aktiviseres og finne frem til områder i sitt nærmiljø der tilgjengeligheten ikke er tilfredsstillende. Dette faller inn under fagene matematikk, kunst og håndverk og naturfag med teknologi og design. Det kan være egen bolig, skolen, skoleveien og alle typer private og offentlige bygg med ute-/grøntanlegg.

Målgruppe

Bolig-abc for grunnskolen er rettet mot fremtidige boligsøkere. Undervisningsmateriellet er knyttet til kompetansemålene i læreplanen og med referanse til hvert årstrinn. Hovedtemaene er anskaffelse av bolig, boligproduksjon, ute-/grøntanlegg, universell utforming, arkitektur, økonomi og yrker i byggenæringen. Dette oppfyller intensjonene i læreplan for grunnskolen, og det gir fagene norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk og programfag til valg et praktisk og nyttig innhold. Byggenæringen står foran store miljømessige oppgaver som må løses i samarbeid med fremtidens kunder som i dag er barn og ungdom. Byggenæringen ønsker å bidra til å gi skolen et innhold som samfunnet og den enkelte har nytte av på kort og lang sikt. Vårt klima og miljø gjør at alle er berørt av spørsmål knyttet til bolig, bomiljø og energiforbruk.

Innhold og mål

Bolig-abc for grunnskolen gir elevene kunnskaper

 

Bolig-abc for grunnskolen

Elevene skal

Bolig-abc for grunnskolen skal bidra til et godt samspill mellom byggenæringen og skolen, slik at byggevirksomhet med ute-/grøntområder kan bli en læringsarena for elevene.

I læreplanen for grunnskolen legges det vekt på at skolen skal fungere som en integrert del av lokalsamfunnet. Bolig-abc for grunnskolen skal ha lokal forankring, og nærmiljøet skal brukes som læringsarena.

Temaer

Stoffet er organisert under følgende temaer:

Til temaene er det bakgrunnsstoff og forklaring av ord og uttrykk. Det er forslag til aktiviteter og øvelser under hvert tema.