Du er her: Om Bolig-abc > Hvordan bruke Bolig-abc i grunnskolen

Hvordan bruke Bolig-abc i grunnskolen

Planlegging av undervisningen, læreplanreferanser

Materiellet gir rammer og veiledninger som skolen kan bruke som utgangspunkt ved planlegging av undervisningsaktiviteter integrert i ulike fag. Aktivitetene må ikke oppfattes som ferdige og uforanderlige opplegg. Det forutsettes heller ikke at alle oppgavene skal gjennomføres, og rekkefølgen kan velges fritt. Skolen må velge de oppgavene som den finner relevante og interessante i forhold til sitt lokalmiljø.

For å lette planleggingen er det forslag til læreplanreferanser. Her finner du henvisninger til de aktivitetene og øvelsene som passer til de ulike kompetansemålene i læreplanen. Dette er et verktøy for å finne aktiviteter når man planlegger undervisningen i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag og norsk. Dette gir mulighet til tverrfaglige undervisningsopplegg. Øvelsene som det henvises til, dekker hele eller viktige deler av kompetansemålene i læreplanen.

Lærere og elever kan se på aktivitetene og finne noe som ser interessant ut, og så finne ut hvor aktiviteten kan plasseres i forhold til de ulike fag i læreplan. For hver aktivitet er det antydet tidsforbruk og behov for ressurser. Her vil det være store lokale variasjoner, og disse opplysningene må bare oppfattes som retningsgivende. Under hver aktivitet finner du først en beskrivelse – mest til læreren – og deretter et sett med forslag til konkrete øvelser for elevene. Øvelsene finnes som kopieringsoriginaler, og de kan også skrives ut fra Internett.

Aktiviteter i Bolig-abc kan også brukes i tilknytning til utdanningsvalg, tema- og prosjektarbeid. Dette er et godt utgangspunkt for å utvikle lokale læreplaner for utdanningsvalg. Flere av aktivitetene er velegnet som innfallsvinkel for å gi informasjon om utdanningsprogrammer og yrker. Det er store variasjoner i lokale forhold, og aktivitetene er derfor ikke fastlagt til bestemte klassetrinn, men følger læreplan etter årstrinn. Aktiviteter knyttet til gjennomføring av oppgavene kan i noen tilfeller koste penger. Det kan være en nyttig aktivitet for elevene sammen med læreren å lage en prosjektplan med oversikt over hva som trengs av utstyr og med budsjett.

Internett

Læreren, og elevene må ha tilgang til Internett for å få full nytte av materiellet i Bolig-abc. Materiellet med verdifulle tilleggsfunksjoner finnes på her på dette nettstedet

Bolig-abc for grunnskolen skal være et dynamisk og lett tilgjengelig program. Det er derfor opprettet en elektronisk møteplass som inneholder disse funksjonene:

 • alt stoffet er ajourført til enhver tid – pluss nye aktiviteter legges ut etter hvert
 • mulighet for kontakt mellom skoler for erfaringsutveksling
 • oversikt over hva som finnes av relevant informasjon om bygging, universell utforming og ute-/grøntområder og hvor man kan hente denne informasjonen
 • database der elevene kan legge inn resultater fra aktivitetene slik at de blir tilgjengelige for elever ved andre skoler
 • tilgang til relevant informasjon hos forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning, forklaring til over 600 ord og faguttrykk.
 • oversikt over offentlige bygningsetater, organisasjoner, bedrifter og andre som kan være viktige samarbeidspartnere i lokalsamfunnet, tilgang til over 500 nettadresser.
 • heftene ligger som pdf-filer for utskrift på egen skriver

Bakgrunnsstoff – Ord og uttrykk

Under hver aktivitet er det henvisning til en del bakgrunnsstoff. Noe av dette er samlet bakerst i heftene. Du får også henvisning til aktuelle nettsteder og andre kilder. Ord og utrykk er også en viktig kunnskapskilde.

Læreplakaten – Samarbeid skole næringsliv

Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring – grunnopplæringen – er fundamentet for opplæringen i skole og bedrift. Den består av en generell del, læreplakaten, fag og timefordeling og læreplanene med formål og kompetansemål for fag i grunnskolen og videregående opplæring. Læreplakaten sier at skolen og lærebedriften skal:

 • Gi elevene og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.
 • Stimulere elevene og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
 • Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
 • Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltagelse.
 • Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid.
 • Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
 • Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
 • Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
 • Sikre at det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
 • Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
 • Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

Skolen skal gjennom sin måte å arbeide på forberede de unge på å gå ut i et samfunn og et arbeidsliv som vi i dag ikke vet så mye om, da utviklingen går svært raskt. Å arbeide med Bolig-abc for grunnskolen vil gi både allmenndannende effekt og praktisk erfaring. Den dekker mange viktige prinsipper i læreplakaten og kompetansemål i læreplan.

Læringsplakaten og Bolig-abc passer sammen!

Bolig-abc åpner for ulike arbeidsformer. Timeundervisning, gjøringer, oppdrag, prosjektarbeid, storyline med kunnskapsfortellinger, oppgaveløsning, aktiviteter med elevbedrifter og ulikt praktisk arbeid er former som det er naturlig å bruke her. Læringsplakaten vil at skolen skal stimulere elevene til:

 • varierte arbeidsmåter
 • nysgjerrighet
 • bevisste verdivalg og valg av framtidig arbeid
 • utvikle egne læringsstrategier
 • tilpasset opplegg

Elevene trenger ulike arbeidsformer for effektiv læring. Variasjonen i aktivitetene i Bolig-abc er en styrke som skolen kan utnytte. Her er det enkle kopieringsoriginaler til deler av en time, timesopplegg, større aktiviteter, rammer som kan brukes i storyline og kunnskapsfortellinger, elementer til ulike prosjekt og informasjon av ulik slag. Elever vil få økt læringsutbytte dersom tilretteleggingen av læringssituasjonene og undervisningen tar i bruk erfaringer som finnes om elevers ulikhet. Hvordan elever lærer best er forskjellig fra elev til elev. Næringslivet etterspør ungdom som kan samarbeide, arbeide selvstendig, tar ansvar og kan dokumentere det arbeid som utføres. Prosjektarbeid og elevbedrifter har mye av dette i seg og disse metodene vil derfor alltid være aktuelle. I læreplanen er det stor frihet til å velge arbeidsform. Den generelle delen av læreplanverket og læreplanene for de enkelte fagene fokuserer sterkt på økt samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

Bolig-abc for grunnskolen har innhold som stimulerer til samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Gode samarbeidsparter i dette arbeidet vil være NHOs Næringsliv i skolen med partnerskapsavtalen og Ungt entreprenørskap med elevbedrifter. Se nettstedene, www.nhoung.no, og www.ue.no Det er henvisninger og ideer beskrevet i øvelsene.

Se også: www.nhoung.no og www.ue.no.