Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Balkong
Oppholdsplass på husfasade konstruert som et framspring med gulv og lave vegger.
Bas
Basen leder et arbeidslag i produksjonsarbeidet på byggeplassen.
Bebyggelsesplan
Plan som viser bygningers plassering, tillat byggehøyde for sokkel og gesims, avstand til vei og andre bygninger samt byggets tilpasning til terrenget. Bebyggelsesplan er mer detaljert enn reguleringsplanen.
Bebyggelsesplan
Detaljutarbeidelse av reguleringsplan som bl.a. viser husenes plassering i terrenget, parkeringsplasser og atkomstvei.
Beis
Gjennomsiktig eller halvt gjennomsiktig oppløsning som er egnet til å farge et underlag uten å skjule det. Noen typer beis kan trenge inn i underlaget.
Belegg
Felles betegnelse for asfalt, forsjellige typer stein, heller, osv som brukes på veier, gater, gårdsplasser osv.
Belegningsstein
Betegnelse for ulike typer prefabrikkert betongstein.
Beskjæring
Fjerning av greiner og kvister på busker og trær for å oppnå ønsket vekst og form.
Besøksstandard
Besøksstandard skal gi en tilgjengelighet som er god nok til at funksjonshemmede kan besøke leiligheten. Dette er ingen vanlig standard da det ikke knyttes spesifikke krav til standarden.Den er lite egnet til planleggings- og saksbehandlingsformål.
Betjeningsareal
Det samme som manøvreringsareal.
Betjeningsknapper
Knapper til å styre funksjonen av tekniske installasjoner.
Betjeningstablå
Tablå med betjeningsknapper, for eksempel i heis.
Betong
Byggemateriale som er en blanding av sement, sand og vann.
Bevegelseshemmet
Person som får redusert sine bevegelsesmuligheter på grunn av manglende tilgjengelighet og brukbarhet i omgivelsene. Personens nedsatte funksjonsevne kan skyldes gangbesvær, hjerte- og lungelidelser o.a.
Bilbås
Åpen garasje (engelsk carport). Kan ha tak, men minst halvparten av veggarealet skal være åpent.
Bindemiddel
Sement, lim osv. Brukes i betong og for feste av heller, belegningsstein osv.
Bindingsverk/vegger
Byggemåte for trehus, skjelettet.Ofte forvekslet med reisverk, se også utmurt/innmurt bindingsverk. Bindingsverket består av vertikale stendere og horisontale sviller i topp og bunn, supplert med spikerslag, losholter, utforinger og utlekting.
Biobrensel
Biomasse brukt som brensel, kan foreligge i fast, flytende og gassform.
Biodiesel
Produseres ved forestring av biooljer. Det er en organisk forbindelse som oppstår sammen med vann når syrer reagerer kjemisk med alkoholer. Biodiesel har tilnærmet samme egenskap som diesel og kan benyttes direkte i dieselmotorer. Kan brukes i varmeanlegg for bygg.
Biodrivstoff
Drivstoff som er produsert av biomasse.
Bioenergi
Fellesbenevnelsen for varme, drivstoff og elektrisitet dannet ved omforming av ved, planterester og annet organisk materiale.
Bioetanol
Fremstilles biologisk ved en gjæringsprosses der det inngår sukker- eller stivelsesrike planter. Bioetanol kan brukes som drivstoff i både diesel og bensinmotorer, med enkle tilpasninger.
Biogass
Metangass som produseres av bakterier uten tilgang til luft bryter ned organisk materiale. Kan brukes til produksjon av strøm, varme og drivstoff for transportmidler. Kan brukes i varmeanlegg for bygg.
Biomasse
Organiske materialer som tre, halm, planterester, husdyrgjødsel osv.
Bioolje
Produseres av ulike planteoljer og dyrefett.
Bjelkelag/etasjeskiller
Bjelkelag/etasjeskiller består av trebjelker med gulv på oversiden og himling eller stubbeloft på undersiden.
Blokk
Hus med over fire etasjer med felles trapp eller heis. Lavblokker er normalt inntil tre etasjer og høyblokker over seks etasjer.
Blomsten
Se miljømerking.
Blomstringstid
Angir tidspunkt for blomstring, f eks vår, sommer eller høst.
Bofellesskap
Gruppe boliger hvor privatenheten er forholdsvis selvstendig, med areal mellom 40 og 55 kvm. Privatenhetene har som oftest to rom som gir mulighet for en viss grad av selvstendig liv og husholding, men privatenheten inneholder ikke alle boligens funksjoner slik at fellesskapsareal er nødvendig.
Bokollektiv
Gruppe boliger med noe mindre enheter enn ved bofellesskap (anbefalt mellom 30 og 40 kvm).De fleste aktivitetene vil foregå i fellesarealene.
Bolig for alle
Universelt utformet bolig.
Boligareal BOA
Bruksareal for boligens hoveddel. Måles i kvadratmeter der det er minst 1,9 meters takhøyde og bredden overstiger 60 cm. Inkludere trappeåpninger.
Boligbyggelag
Organisasjon som har til formål å skaffe medlemmene bolig ved bygging eller ved kjøp av bygg.
Boligens hoveddel
Stue, kjøkken, soverom, bad og andre oppholdsrom
Boligens tilleggsdel
Garasje, boder og oppbevaringsrom
Boligparkering
Parkeringsplasser for beboere i direkte tilknytning til boligene.
Boligsparing (BSU)
Spareordning for ungdom.
Bord
Trelast med tykkelse opp til 37 millimeter og bredde 75 millimeter eller større. Se trelast.
Borettslag
Beboere som i fellesskap eier og styrer et boligområde. Borettshaverne er andelseiere i borettslaget. Hver andel gir rett og plikt til å leie en bolig i laget. Et borettslag kan være tilknyttet et boligbyggerlag. Frittstående borettslag er uavhengig av boligbyggerlag.
Brostein
Felles betegnelse for granittstein brukt som dekke til gater, veier og plasser. Etter størrelse delt i storgatestein, smågatestein og knott/mosaikkstein.
Bruddheller
Naturstein med plan overflate, brukt som dekke på terrasser og i hageganger. Se skifer.
Brukbarhet
Utforming av produkter, byggverk og uteareal som sikrer at den kan nyttes til sitt forutsatte formål og at den gir gode bruksmuligheter for alle, inklusive funksjonshemmede.
Brukermedvirkning
Innebærer at de som berøres av en beslutning eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukes mest om medvirkning med tosidige drøftelser mellom tjenesteyter og tjenestemottaker hvor brukere får innflytelse på tjenester som angår dem direkte.
Brukervennlig
Produkter som vurderes/oppleves som funksjonelle, dvs. tilpasset et gitt funksjonsnivå.
Bruksareal BRA
Hele boligens indre areal, inklusiv vegger smalere enn 50 cm
Bruksendring
Det at en bygning eller en del av den tas i bruk til et annet formål enn den er godkjent for. Hvis eiendommen er regulert til annet formål enn den bruk det er søkt om, kreves også dispensasjon fra reguleringsplanen/ reguleringsvedtektene.
Brutto grunnareal
Brutto er grunnareal hele tomta, med tillegg av halvparten av tilstøtende vei, park, plass eller vann, maksimalt 10 meter ut fra eiendomsgrensen.
Brutto gulvareal
Brutto gulvareal er antall kvadratmeter av alle etasjene i et bygg, målt fra den utvendige delen av veggen. Gulvareal under vegghøyde 1,5 meter tas ikke med.
Bruttoareal
Hele boligens ytre areal, med hoveddel og tilleggsdel, ikke balkong og veranda. Forkortes BTA.
Bud
Skriftlig bekreftelse på at du vil kjøpe boligen til angitt pris, dersom du får tilslaget. Et bud er bindende.
Budrunde
Megleren eller den som står for salget, det kan være deg selv, administrerer budene fra de interesserte. Hver enkelt har anledning til å høyne det skriftlige budet, som ofte etter auksjonsmodellen.Dette foregår ofte på telefon.
Bunnsvill
Se bindingsverk/vegger.
Busker
Treaktige planter/vekster, benevnelse ofte brukt om planter opp til 5 - 6 meter i høyde. Se lignoser.
Byfornyelse
Utbedring,modernisering eller riving/nybygging av eldre bebyggelse, kombinert med f.eks. forbedring av gårdsrom, trafikk- eller parkeringsforhold.
Byfornyelsesstandard
Betyr normalt utbedring til 30 års standard.Det vil si at boligen skal være en god bolig i minst 30 år etter utbedring.
Bygg for alle
Universelt utformet bygg
Byggdesign
Fagretning som legger vekt på spørsmål som berører bygningers utforming fra et teknisk perspektiv og kopler dette til enhetlige, kostnadseffektive og arkitektonisk gode løsninger. Kan også beskrives som kombinasjon av prosjektledelse og rådgivende ingeniørtjenester i byggeprosess.
Bygge-/deleforbud
Forbud for grunneier inntil videre å bygge på sin eiendom, eller å dele den for eksempel ved salg. Byggebeskrivelse Grunnlag for anbudsinnhenting, kontrakt for salg og/eller prissetting.
Byggebeskrivelse
Grunnlag for anbudsinnhenting, kontrakt for salg og/eller prissetting.
Byggeforskrift
Utfyllende bestemmelser på landsbasis til bygningsloven. Byggeforskriftene setter detaljerte krav til oppføring av nybygg og byggearbeider.
Byggegrense, byggelinje
Angir nøyaktig begrensning for beliggenhet av bygget innenfor tomtegrense, ofte definert i forhold til minste avstand fra vei.
Byggelån
Lån som gis til oppføring av bygg mot tinglyst pantesikkerhet i eiendommen. Lånet betales ut etter hvert som arbeidet med bygget går fram. Lånet byttes i et mer langsiktig lån når bygget er fullført.
Byggemelding
Melding om bygging gitt på fastlagt skjema, med vedlegg av situasjonskart, tegninger og gjenpart av nabovarsel. Forskrift angir hvilke typer bygg/tiltak som kan meldes, og hvilke som krever søknad.
Byggemåte
Et bestemt konstruksjonssystem, eksempel laft, reisverk, bindingsverk eller stolpe dragersystem.
Byggesaksgebyr
Betaling for å få behandlet byggesøknaden. En forutsetning for å få byggetillatelse og igangsettingstillatelse.
Byggesakssystem
Et offentlig system i henhold til plan og bygningsloven. Forholdet mellom den utøvende planprofesjon, bruk og anvendelse av lovverk og retningslinjer ved praktisk saksbehandling og den politiske behandlingen av planer og byggesøknader i en kommune.
Byggeskikk
En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk/energi, universell utforming og stedsforming inngår i en helhet.
Byggeskikkveileder
En utdypning av de retningslinjene som gjelder i kommunen. Byggeskikkveilederen er ikke juridisk bindende. Den brukes som støttelitteratur for byggesaksbehandlerne i kommunen. Byggeskikkveilederen lages for den enkelte kommune eller av flere nabokommuner i fellesskap.
Byggesøknad
Søknad om byggetillatelse gitt på fastlagt skjema, med vedlegg av situasjonskart, nabovarsel, tegninger, søknader om ansvarsrett med mer. Forskrift angir hvilke type bygg/tiltak som krever søknad, og hvilke som bare krever melding.
Byggetillatelse
Se approbasjon.
Byggevareselger
Byggevareselgeren veileder kunder og selger byggevarer i byggevareforretninger.
Byggherre, tiltakshaver
Byggherre eller tiltakshaver er den som bestiller og betaler bygget, og står som eier overfor myndighetene ved byggesøknad.
Byggmester
En som etter bestått fagprøve (svenneprøve) i tømrerfaget har gjennomført obligatorisk mesterutdanning, bestått mesterprøven og som påtar seg byggeoppdrag.
Byggtapetserer
Byggtapetsereren legger tapet på vegger og belegg på gulv.
Byggverk
Bygninger og konstruksjoner (kan bl.a. være veier, sportsarenaer, leskur mv.)
Bygningsloven
Plan- og bygningsloven er det juridiske grunnlaget for bygningsrådets arbeid.
Bygningsråd
Lovbestemt utvalg for alle bygge- og reguleringssaker.
Bygningsvedtekter
Lokale forskrifter som fastsetter tillegg eller unntak fra bestemmelsene i bygningsloven.