Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Panel
Kledning utvendig og innvendig på vegger og tak (himling). Se trelast.
Pant
Sikkerhet for at banken får tilbakebetalt lånet, angitt i en panteobligasjon, et dokument som bekrefter at beløpet er lånt i bank eller andre långivere.
Pantelån
Ved langsiktige byggelån krever den som låner bort penger (bank eller forsikringsselskap), vanligvis sikkerhet i eiendommen. Pant vil si å sikre seg retten til å søke økonomisk dekning i eiendommen hvis den som mottar lånet ikke oppfyller sine forpliktelser.
Parkeringshus
Anlegg i en eller flere etasjer for parkering av biler.
Parkeringsnorm
Regler for hvor mange parkeringsplasser det skal opparbeides per bolig eller per 1000 kvadratmeter næringsareal.
Parkett
Gulvmateriale som er limt sammen av flere lag med nåletre med et slitelag av hardved, ofte eik. Kan også være massiv hardved.
Parsell
Mindre del som er utskilt fra større grunneiendom.
Passivhus
Passivhus er hus med ekstremt lavt oppvarmingsbehov. Det lave oppvarmingsbehovet oppnås gjennom passive energitiltak som ekstremt god varmeisolering, superisolerende vinduer, særdeles god vindtetting og ekstra høy varmegjenvinning på ventilasjonsluften. Oppvarmingsbehovet til et passivhus er bare 10-15% av det tilsvarende oppvarmingsbehovet i en tilsvarende bolig oppført på 1970 - 1980 tallet. Strengere krav til utførelse og prosjektering gjør at passivhus anerkjennes som miljøvennlige boliger med høy kvalitet, godt inneklima og særdeles oppvarmingskostnader. Se lavenergiboliger
Patinere
Å behandle en overflate slik at den ser gammel ut.
Pellets
Biobrensel som er komprimert/presset til små sylindriske enheter med en diameter mindre enn 25 millimeter. brukes i varmeanlegg for bygg, pelletskaminer og ovner.
Penetrering
Inntrengning.
Permabilitet
Vanngjennomtrengelighet
Permanent bolig
Bolig som er ment for varig opphold.
Ph
Mål for hvor sur eller basisk et stoff er. Skala fra 1 til 14, hvor 7 er nøytral og tallene mellom1 og 7 viser graden av surhet.
Pigment
Finkornet, uløselig pulver som brukes i maling for å gi bl.a. god dekkevne og farge.
Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven gjelder for byggeprosjekter og har bestemmelser som omfatter planlegging, kontroll og godkjenning av byggevirksomhet.Den har en plandel og en bygningsdel.
Plan- og fasaderådet
Rådgivende kommunale utvalg, vanligvis i byer, som skal vurdere bygningers planløsning og utseende.
Planbestemmelse
Til en kommuneplan eller reguleringsplan kan det lages konkrete bestemmelser som sier noe om hvordan bygg skal plasseres og formes. Sier noe om et steds ønskede utvikling. Se kommuneplan og reguleringsplan.
Planke
Trelast med tykkelsesmål 38 millimeter eller større og bredde 75 millimeter eller større. Se trelast.
Poding
Formeringsmåte der del av en plante blir sammenføyd med en annen plante, kalt grunnstamme. Vanlig formeringsmåte for blant annet frukttrær.
Polymere stoffer
Plaststoffer som består av sammenbindinger av flere enkeltmolekyler til større molekyler.
Preparering
Forbehandling i form av grunning, oljing, maling, seising eller limdrenking for å binde løstsittende partikler til underlaget, redusere limforbruket ved oppsetting av tapet, vev eller papir, for å gi bedre feste, eller for å gi underlaget ensartet farge.
Priming
Se grunning.
Prioritere
Å sette først. Prioriterte saker blir behandlet foran andre byggesaker.
Prognose
Antagelse om fremtidig utvikling innenfor en bestemt sektor, for eksempel behovet for boliger de neste 10 årene.
Prosjekt
En oppgave som har en tydelig start og slutt, med eget budsjett og prosjektorganisasjon.
Prosjektansvarlig
Prosjektansvarlig er administrativt ansvarlig for prosjektet og at det gjennomføres innenfor tildelte resursrammer og med forventet kvalitet og ytelse. Prosjektansvarlig har fullmakt til å stanse prosjektet dersom det under veis oppstår en uventet situasjon i forhold til det som var utgangspunktet for igangsetting Prosjektansvarlig er oppdragsgiver for prosjektleder. Se prosjektleder.
Prosjektering
Utforming og planlegging av byggeprosjektet.Det er vanligvis følgende trinn i prosjekteringen: forprosjektering, hovedprosjektering, detaljprosjektering og byggebeskrivelse.
Prosjektleder
Prosjektleder er operativt ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i henhold til vedtatt prosjektplan. I tillegg til å følge opp framdrift, skal prosjekt leder følge opp kvalitet og økonomi.
Prydbusker
Planter som blir brukt for å oppnå ulike formål eller virkninger, f eks farge/blomstring, form, skygge, vern mot innsyn eller vind.
Publikumsbygg
Byggverk som er åpent for publikum.
Pukk
Knust stein med kornstørrelse 20 - 80 millimeter.
Pulttak
Se takform/taktyper.
Punkthus
Hus med kvadratisk grunnflate og tekniske innretninger, for eksempel heis i en kjerne i midten.
Påvisningsgebyr
Betaling som betales til kommunen for at de kontrollerer at huset plasseres riktig på tomten.