Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Fagarbeider
En håndverker som etter fastsatt teoretisk opplæring og praksis har avlagt og bestått fagprøven i et fag. Se svenn.
Fagbrev
Dokument som viser at en person har avlagt og bestått fagprøven. Se fagprøve.
Fagprøve
Den praktiske prøven som avlegges for å få fagbrev som anleggsgartner
Fall
Belegg legges med helning/skråning for avrenning av overflatevann Oppgis ofte i %. Se stigning.
Falming
Utilsiktet endring av fargen på en overflate.
Fargebestandighet
En malings evne til å beholde sin opprinnelige farge under forskjellige påkjenninger.
Fargelære
Læren om farger, f eks hvilke farger (blomster og busker) som passer sammen.
Fargeskille
Markering mellom ulike farger på samme flate og i samme rom.Overgang mellom himling og vegg betraktes ikke som fargeskille.
Fasader
Ytterveggene danner husets fasader, husets utseende.
Fastpunkter
Punkter som er varig merket i marken og tjener som grunnlag for kart- og oppmålingsarbeider.
Fastrente
Renten bindes til en avtalt sats for en avtalt periode, for eksempel 3 år.
Fellesareal
Areal som er avsatt for felles avkjørsel, gårdsplasser, lekeplasser og annet areal som er felles for flere eiendommer.
Femti-plussboliger
Bransjebegrep. Boliger som er tilpasset behovet for de over 50 år. Boligen skal værepå ett plan, ha heis og skal helst være sentralt plassert i en by/et tettsted. (Kan oppfylle krav til livsløpsstandard, men ikke nødvendigvis.)
Ferdigattest
Dokument fra bygningsmyndighetene om at et byggearbeid er ferdig, og utført i samsvar med gjeldende vedtak/regelverk. Ferdigattesten markerer at bygningsmyndighetenes tilsyn med nybygget er avsluttet, og de ansvarlige foretakene er fritatt for sitt ansvar overfor myndighetene.
Ferdigplen
Grastorv som dyrkes, skjæres, og legges ut til plen eller grasbane.Ofte 2 m lengde, 3 cm tykkelse og 40 cm bredde.
Feste
Leie av grunn mot avgift per år. Kalles ofte også bygsling.
Fester
Person, organisasjon eller bedrift som leier grunn.
Film
Sammenhengende belegg av ett eller flere lag maling eller lakk.
Filsing
Utglatting av sparklede partier med våt svamp eller liknende. Filsing kan erstatte sliping.
Fingerskjøtt trelast
Lengdeskjøtt trelast ved hjelp av fingerskjøter. Planker skjøtes ved liming sammen i endene til en endeløs streng som kappes i ønskede lengder.
Firkant/boks
Trelast med tilnærmet kvadratisk form og med margen tilnærmet i midten. Dimensjon fra 70 millimeter til 175 millimeter. Se trelast.
Flekkmaling
Flekking med maling før siste toppstrøk.
Flekksparkling
Sparkling som utgjør høyst 1/3 av flaten. Sparkling som utgjør over 1/3 av flaten betraktes som helsparkling.
Flyndreskje
Murskje som brukes på trange steder der det er vanskelig å komme til med annet murerverktøy. Trelast og treproduksjon, Universitetsforlaget
Flytende rente
Renten følger markedsrenten.
Forband
Mønster for f eks betongstein og som gir brutte fuger for eks ? forband.
Forbindelsesmidler
Spiker, bolter, treskruer, skruer, spikerplater, tømmerforbindere, lim osv.
Foredlede biobrensler
Råstoffet er hugget til flis og tørket før produksjon av briketter, pellets og pulver.
Foretak
Betegnelse på et firma som er registrert i enhetsregistret i Brønnøysund.
Forhåndskonferanse
En rett byggherre eller tiltakshaver har til å få diskutere sin byggesak med kommunen før det søkes eller meldes.
Forhåndstiltredelse
Adgang til å ta i bruk eiendom før det foreligger endelig rettsavgjørelse om fastsettelse av ekspropriasjonserstatningen.
Forhåndsuttalelse
Uttalelse fra offentlig administrasjon, politiske utvalg eller andre om en plan - før realitetsbehandling i bygningsrådet.
Forhåndsvarsling
Det samme som nabovarsel.
Forkjøpsrett
Kommunenes eller statens rett etter lov til å erverve eiendommer foran private kjøpere.
Form
Slik et legeme fremstår i rommet. En bygning og dens deler har en form, en skikkelse.
Forprosjektering
I forprosjektet legger arkitekten og konsulenten frem de første forslagene for å oppfylle de kravene som stilles, for eksempel i et byggeprogram.
Forskaling
En forskaling er den formen som benyttes ved støping av betongkonstruksjoner.
Forskalingssnekker
Forskalingssnekkeren lager de formene som benyttes ved støping av betongkonstruksjoner.
Fortetting
Boligbygging i allerede bebygde områder, enten ved nybygging på private villatomter eller ved utbygging av mindre offentlige eller private ubebygde arealer innenfor boligområder.
Fotosyntese
Klorofyllførende planters utnytting av lysenergi til assimilasjon av CO2
Fredning
Sikring av bygning eller anlegg etter lov om kulturminner. Alle spørsmål angående fredede bygninger skal forelegges Riksantikvaren.
Fremkomstsymbolet
Det samme som tilgjengelighetssymbolet.
Fri bredde
Tilstrekkelig åpning i dør eller passasje, for eksempel for passering av rullestol.
Fri gulvplass
Det samme som manøvreringsareal angitt på gulv.
Fri sideplass
Det samme som manøvreringsareal angitt ved siden av dør, toalett osv.
Friareal
Område som er regulert til parker, turveier, leirplasser eller anlegg for lek og idrett.
Fuge
Avstand/mellomrom mellom stein lagt som belegg eller i mur.
Fugesand
Fellesbetegnelse på sand eller knust masse brukt til å fylle fugene i steinbelegninger.
Fuging
Ifylling av spalter mellom to komponenter.
Fundament
Bærekonstruksjon som overfører lasten fra byggverk til byggegrunnen.
Fundamentering
Grunnarbeid for underbygging/underlag for f eks beleggingsstein. Lages av telesikre masser, og er viktig for å få et stabilt underlag for steinbelegninger.
Funksjon
Spesiell egenskap ved en gjenstand til å utføre eller tilfredsstille et formål.
Funksjonalismen
En stilretning innen arkitektur som oppsto i 1920 -30 årene. Den brøt med den klassiske påvirkningen på byer og bygninger. Byen skulle være åpen med grønne områder, tilgang til sol, lys, luft og bygningene skulle formes ut fra funksjonelle behov uten bruk av dekorasjoner, som klassiske motiver og lignende.
Funksjonsevne
En persons evne til å bevege seg, sanse og forstå. (Når evnen ikke er optimal, benyttes ord som redusert, nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse)
Funksjonshemmende forhold
Gapet eller misforholdet mellom individets forutsetninger og de krav miljøet eller samfunnet stiller til funksjon på områder som er av vesentlig betydning for å etablere og opprettholde selvstendighet og sosial deltakelse.
Funksjonshemmet
Person som får sin praktiske livsførsel begrenset på grunn av gapet eller misforholdet mellom nedsatt funksjonsevne og miljøets/samfunnets krav. Begrepet omfatter bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, utviklingshemmede og skjulte funksjonshemminger (for eksempel diabetes, psykiske problemer, hjerteproblemer, dysleksi, allergi).
Funksjonskrav
Krav til egenskap ved en gjenstand (produkt, byggverk, uteområde) slik at den kan utføre eller tilfredsstille et gitt formål.
Funksjonsnedsettelse
Redusert funksjonsevne som følge av tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.
Funksjonsnivå
En persons evne og mulighet til å fungere i sine omgivelser.
Furu
Nåletre som ved siden av gran er det mest vanlige treslag i trehusbygging. Se treslag.
Fylkesvei
Offentlig vei som vedlikeholdes av fylket.
Fysisk evne
Samlebegrep for håndtering, bevegelse, styrke, stemme mv.