Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Kalibrering
Justering/innstilling av måleapparater ved å bruke standarder. Kalibrering skal gjøres regelmessig.
Kalk
Kalsiumforbindelser med basisk reaksjon. Brukes for å øke Ph verdien i jord. Se Ph.
Kalkmaling
En type maling med lesket kalk som bindemiddel.
Karnapp
Framtrukket bygningsdel med vindusvegger plassert på fasade eller hushjørne.
Karrébebyggelse
Konsentrert bebyggelse lagt i firkant (karré) med innvendig gårdsrom. Leiegårdsbebyggelse av mur fra slutten av forrige århundre ble ofte lagt i karré i kvartaler.
Kart og delingsforretning
Se målebrev.
Kart og oppmåling
Oppmåleren kartlegger, måler land og sjø og tegner kart.
Kikkert
Landmålingsutstyr for å måle og sette ut gitte høyder. Se laser.
Kitt
Tykk pasta laget av fyllstoffer, vanligvis kritt i et bindemiddel, f.eks. linolje. Kitt brukes til å fylle hull og sprekker før maling og til å forsegle glass i vindusrammer.
Kitting
Påføring av kitt for å fylle hull og sprekker før maling.
Kjedehus
Flere eneboliger som er bundet sammen med bilbås, garasje eller boder. Se hustyper.
Klar behandling
Behandling som utføres med klar lakk, olje eller bindemiddeldispersjon (emulsjon).
Klassisismen
Arkitektonisk stilretning som er basert på etterligning av antikkens arkitektur.
Klimaanlegg
Anlegg til å regulere innendørs lufttemperatur og luftfuktighet.
Klimasoner
Norge er inndelt i områder eller soner som har det samme klima. Planter og busker er inndelt i hvilke klimasoner de anbefales dyrket. Se hardførhet.
Kloakkrør
Avløpsrør for vann og flytende avfall.
Knevegg
Se figur.
Knutepunkt
Se takstol.
Kobber- og blikkslager
Kobber- og blikkslageren lager og monterer takrenner, beslag og ventilasjonsanlegg i bygg.
Kognitiv
Samlebegrep for intellekt, hukommelse, språk, leseevne.
Kognitiv svikt
Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, bearbeiding av sanseinntrykk, forstå språk og kommunikasjon, planlegge og utføre handlinger, tenke raskt og komplisert og endringer i atferd og personlighet. Kognitiv svikt er en skjult funksjonshemming.
Kognitive evner
Evne til å forstå, integrere og behandle informasjon. Innbefatter evne til abstraksjon og organisering av ideer og tidsplanlegging.
Kognitive vansker
Det samme som kognitiv svikt.
Kohesjonsjordarter
Kohesjon er det samme som bindekraft eller sammenheng. En kohesjonsjordart er jord der enkeltpartiklene er sterkt sammenbundet, f eks leire og silt.
Kommuneplan
Kommuneplanen er et politisk dokument og et handlingsprogram for en 10-årsperiode for hele kommunenes virksomhet.
Komplett behandling
En eller flere delbehandlinger som til sammen gir et underlag en spesiell struktur eller kulør.
Komprimering
Sammenpressing av underlag/fundamentering for f. eks. belegningstein for å unngå setninger
Konsesjon
Tillatelse fra offentlig myndighet til å erverve fast eiendom. Konsesjonsgrensene er: For bebygde områder = 20 dekar For ubebygde områder = 2 dekar For områder som er regulert til næringsvirksomhet = 5 dekar
Konstruksjonssystem
Bærende elementer i et bygg som søyler, dragere, stendere, bjelkelag, eller etasjeskiller og takkonstruksjon.
Konstruksjonsvirke
Trelast som er sortert og merket etter styrkeegenskaper.
Konsumprisindeks
Den viser endringene i prisene på varer og tjenester som den enkelte husholdning forbruker. Prisene innhentes ved undersøkelser av de forskjellige varer i ulike forretninger og strøk av landet. Indeksen regnes ut månedlig.
Kontaktallergi
Allergi som utløses ved overflatekontakt.
Kontrastmerking
Merking av for eksempel nivåforskjeller, viktige installasjoner, manøvreringspanel o.l. ved hjelp av kontrast i farge eller materiale. Kan for eksempel gjelde merking av trappeneser, fortauskanter m.m.
Korintisk søyle
Den yngste av de gamle greske søylene. Ligner på den joniske søylen, men har akantusblader i den øverste delen.
Korning
Knust materiale fra 2- 5 m.m. som ofte brukes som settesand til alt av belegninger.
Kote
Linje på et kart som viser høgde over havet Det samme som høgdekurve.
Kulturlandskap
Landskap formet av mennesker ved dyrking og bosetning.
Kvalitetskontroll
Frivillige eller tvungne ordninger for kontroll av materialer, bygningsdeler og konstruksjoner (takstoler, limtre osv) som det stilles krav til i forskrifter, kontrakter og avtaler.
Kvitteringslys
Lyssignal som angir at en bestemt funksjon er virksom (for eksempel ved tilkalling av heis).