Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Takform/Taktyper
Takform er avhengig av hvordan loftsrommet skal brukes, bærekonstruksjon og husets utseende.
Takstol
En takstol er en selvbærende konstruksjon.Det benyttes spikerplater i sammenføyning av de enkelte delene.Takstolen overfører kreftene fra takflaten til ytterveggene.
Taktekker
Taktekkeren legger forskjellige typer takbelegg som papp, skifer, takstein osv. på hus og andre bygninger.
Taktil
Følbart
Taktil merking
Følbare overflater og tegn utført i relieff, forskjellig materialbruk o.l.
Taktro
Bærende undertak som tåler gangtrafikk. Se undertak.
Takvinkel
Se takform/taktyper.
Teknisk tegner
Tegner konstruksjoner, hus og anlegg.
Tekniske kart
Kart i målestokk større enn 1:5000.
Telehiv
Frost i jord og fyllmasser fører til at grunnen hever seg. Fører til skade på veier, murer, plasser og bygg.
Teleslynge
Hjelpemiddel for en høreapparatbruker. Når teleslynge er installert vil høreapparatet produsere en lyd som har tilnærmet like høy kvalitet som lyden ved talemikrofonen eller senderstudio. Akustiske forstyrrelser som etterklangstid, ekko og bakgrunnsstøy unngås.
Terazzobelegg
Betongbelegg eller støpt plastbelegg der det anvendes knuste, dekorative materialer som tilslagsmateriale istedenfor sand, og der effekten av disse fremkommer ved sliping av belegget.
Termin
Intervallet mellom avdrag og terminbeløp som du betaler til banken.Termin er vanligvis 1 måned.
Terpentin
Fargeløs, flyktig væske destillert fra produkter av visse nåletrær. Består vesentlig av en kompleks blanding av terpener. Brukes som løsemiddel i maling og lakk og som vaskemiddel.
Terrasseblokk
Blokk der hver etasje på én eller begge sider er trukket noe inn i forhold til den etasjen som ligger under. Blokktypen ble opprinnelig utviklet for bygging i bratt terreng. Se hustyper.
Terskelfritt
Areal der det er benyttet dører uten terskler.
Tilfarere
(rekker lekter)
Tilgjengelighet
Egenskap ved den fysiske utforming av bygninger, transportmidler, utemiljø som sikrer mennesker med funksjonsnedsettelser atkomst og bruk ved egen hjelp.
Tilgjengelighetsgrad
Grad av tilgjengelighet i forhold til en norm.
Tilgjengelighetssymbolet
Internasjonalt symbol som gir informasjon om at atkomst, parkeringsplass, heis, toalett,mv. er tilgjengelig og brukbart for rullestolbrukere. Symbolet brukes i noen tilfeller for å markere tilgjengelighet og brukbarhet for flere grupper funksjonshemmede
Tilknytningsavgift
Avgift som betales til kommunene for å koble seg til kommunens vann- og kloakknett.
Tilpasning
Tiltak for å sikre at eksisterende produkter, byggverk, eller uteområde egner seg for brukers funksjonsnivå.
Tilrettelegging
Tiltak for å sikre et gitt funksjonsnivå.
Tilsyn
Myndighetene skal i henhold til plan- og bygningsloven føre tilsyn i byggesaker. Kan være dokumenttilsyn, byggeplasstilsyn eller systemtilsyn.
Tiltakshaver
Betegnelse på byggherre, som også har juridisk og økonomisk ansvar. Se byggherre.
Tinglysning
Registrering hos sorenskriver av eierforhold eller heftelser på en eiendom.
Tomannbolig
Hus med to boligenheter (leiligheter).
Topografi
Formasjoner i landskapet.
Topografiske kart
Kart i målestokk 1:25000 - 1:100000 som viser området slik det er, eksisterende terreng, bebyggelse, veier osv.
Toppsvill
Se bindingsverk/vegger.
Trappeheis
Løfteplate eller sete montert på skinner i eksisterende trapp som løfteforbindelse mellom to eller flere plan
Trappenese
Forkant på trappetrinn
Trapperepos
Repos i trapp.
Tre
Treets hovedbestanddeler er cellulose, hemicellulose og lignin. Disse gir form, styrke og stabilitet. I tillegg består treet av stoffer som gir det naturlig beskyttelse mot insekter og sopp.
Trehus
Hus oppført med bærende konstruksjoner av tre.
Trelast
Materialer fremstilt av tømmer.
Treslag
Det finnes omtrent 20 forskjellige viltvoksende treslag i Norge. Av bartrærne er furu og gran de viktigste til bygningsformål. Når det gjelder løvtrær, er de viktigste bjørk og eik.
Trinnfritt
Angir at atkomstvei eller plan i bygning er uten nivåforskjeller/ nivåsprang.
Trykkimpregnering
Trykkimpregnering er kjemisk beskyttelse av trevirke mot sopp- og insektskader.Hele den gjennomtrengelige delen av trevirket, for eksempel yteveden i en furuplanke, blir impregnert.Det er bare furu av bartreslagene som lar seg trykkimpregnere 100 %. Cellene i granvirke er så tette at trykkimpregneringsvæsken ikke trenger igjennom. Se impregneringsklasser.
Trådkant
Omlegg som er mindre enn 5 mm.
Tunghørthet
Hørselstap av moderat karakter som ikke utelukker taleoppfattelse og talekontroll via hørselen, men hindrer det i ulik grad. Avhjelpes vanligvis med høreapparat og eventuelt andre hørselshjelpemidler.
Tverrfall
Kjørebanens/fortauets helning på tvers av kjøreretningen/ gangretningen. Kan være ensidig eller tosidig (takfall).
Typologi
Læren om hus- og bygningstyper.
Tømmer
Kappet og kvistet del av en trestamme, beregnet som råstoff til industri.
Tømrer
Tømreren bygger trehus og utfører innredningsarbeider i bygninger av mur, stål og betong. Modernisering, tilbygg og vedlikehold av trebygninger er andre viktige oppgaver.
Tørrmur
Mur som er laget uten bindemiddel.Ofte av naturstein eller betongelementer. Se steingjerde.