Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Makeskifte
Bytte av fast eiendom mot en annen fast eiendom.
Maler
Maleren maler byggene utvendig og innvendig og utfører dekorative arbeider.
Malingssystem
Består vanligvis av ulike produkttyper i et bestemt antall strøk påført i planlagt rekkefølge og filmtykkelse, og med spesifiserte tidsintervaller mellom strøkene.
Mansardtak
Oppkalt etter den franske byggmesteren Mansard. For å unngå bestemmelsene om maksimalt antall etasjer, laget han et nesten vertikal tak med vinduer fra raftet og over dette laget han et vanlig valmtak og fikk derved tillatelse til å bygge en ekstra etasje.
Manøverknapper
Det samme som betjeningsknapper.
Manøvreringsareal
Areal for manøvrering av rullestoler slik at det blir mulig å betjene funksjoner, for eksempel areal som er nødvendig for å åpne dører.
Markering
Merking av f eks nivåforskjeller, viktige installasjoner, manøvreringspanel o.l. ved hjelp av piktogram, farge, kontrast, endret overflate.
Marmor
Lys kalkrik bergart
Marmorering
Malemetode. Hensikten er å etterligne utseendet av polert marmor eller andre dekorative steinsorter.
Massivtre
Massivtre har sin opprinnelse fra Canada. I begynnelsen av 1970 årene var det stort behov for etablering av nye og rehabilitering av eldre broer og man begynte å ta i bruk prinsippet med tverrspente brodekker. Et tverrspent brodekke er i prinsippet planker på høykant som er lagt inntil hverandre og føyd sammen med gjennomgående stålstag. På 1990 tallet ble denne teknologien tatt i bruk i Norden og det er bygget flere broer etter dette prinsippet. Brodekkene er senere utviklet til bygningselementer som er miljøeffektive og rasjonelle konstruksjonssystemer.
Massivvegg
En vegg uten hulrom. Den kan være av tre, betong, murstein, stampet jord, torv, halm og lignende.
Matrikkel
Eldre navn på eiendomsregister som også omfatter verditakster, skattetakster og lignende.
Mattsliping
Sliping av overflaten på et malings- eller lakksjikt ved hjelp av slipemidler for å oppnå en jevn, matt overflate.
Medvirkning
Innebærer at grupper eller personer som har interesser i eller er berørt av beslutninger får anledning til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine synspunkter.Medvirkning brukes om prosesser hvor det deltar flere personer eller grupper med ulike interesser, f eks utarbeidelse av kommunale planer.
Mellomflekking
Flekksparkling og flekkmaling etter første strøk maling på sparklet flate.
Mellomstrøk
eller over et tidligere malingsstrøk.Det gir bedret vedheft og danner basis for toppstrøket.
Merverdiavgift
En skatt som legges til prisen på de fleste varer. Merverdiavgiften legges på alle omsetningsledd.
Metamorf bergart
Omdannet bergart. Alltid hardere enn utgangspunktet.
Meterstokk/målebånd
Meterstokken er i 1 eller 2 meters lengde og er inndelt i millimeter, centimeter og tommer. Målebånd er i 2 til 50 meters lengde.
Midlertidige boliger
Studentboliger, internater, ungdomsboliger, boliger for flyktninger og andre boliger for brukergrupper med et midlertidig boligbehov grunnet arbeidssituasjon, sosial eller økonomisk, jf. HB 7.B.2.
Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Bedrifter og virksomheter går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifisert som Miljøfyrtårn. Virksomhetene får hjelp til å finne fram til klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.
Miljøhemmet
Omfatter personer som har overfølsomhet for luft og materialer, for eksempel astmatikere, allergikere og personer med andre former for nedsatt immunforsvar.
Miljømerking
Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Nordisk ministerråd innførte i 1989 en felles, offisiell miljømerking i Norden. Ordningen omfatter Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Svanemerket er basert på logoen til Nordisk Råd. Målet er å redusere den totale miljøbelastningen, og Svanen kontrollerer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav. Blomsten er det felles europeiske miljømerket. Blomsten er opprettet av EU- kommisjonen og er et tilsvarende miljømerke som Svanen. De to merkeordningene har et nært samarbeid.
Minstestandard
Standard (definert av Husbanken) med funksjonskrav som skal sikre alminnelig god boligkvalitet for vanlige 2-, 3- og 4-roms boliger slik at boligene er tilfredsstillende for det antall personer de er planlagte for og er generelt brukbare over tid. Husbankens minstestandard er ikke lenger normativ for Husbanken.
Modernisme
Den "moderne" kunst og arkitektur som oppsto like etter århundreskiftet 1900 og var dominerende i 1920 - 30 årene.
Moms
Se merverdiavgift.
Monumentalbygg
Bygg som fremhever seg i landskapet, tettsteder og byer. Det kan være offentlige bygg, kirker, kulturhus, rådhus eller lignende.
Morplante
Plante som brukes til å formere opp flere planter ved hjelp av f eks stiklinger, frø eller poding.
Motorikk
Fellesbetegnelse for alle typer bevegelsesfunksjoner.
Multifunksjonshemming
Når en person har flere typer funksjonshemming; for eksempel både svekket syn og nedsatt gangfunksjon.
Murer
Mureren bygger murhus og peiser og legger fliser på vegger og gulv.
Murhammer
Murhammer brukes til å hogge til stein som brukes i murer, peiser osv.
Murkost
Murkosten brukes til kostrapping, vanning og rengjøring av verktøy.
Murskje
Murskje brukes til oppføring av murer, peiser og lignende, det vil si å legge mørtel på murstein eller blokker av forskjellig typer.
Møne
Skjæring mellom to skrå takflater. Se fasader
Mønehøyde
Høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. mønehøyden måles i forhold til gjennomsnittnivået for planert terreng rundt bygningen, hvis ikke annet er bestemt. Se fader.
Mønsterrapport
Avstanden i bredde- og/eller lengderetning mellom to like mønstre.
Mønsås/takbjelke
Den øverste bærebjelken som ligger under taket fra gavl til gavl. Se knevegg.
Mørtel
Mørtel består av bindemidler, sand, vann og eventuelle tilsetningsstoffer. Mørtelen brukes ved muring til å binde steinene sammen og til pussing av overflaten.
Mål
Gammel betegnelse for flatemål, 984,34 kvadratmeter Se dekar
Målebrev - kart og delingsforretning
Kart og delingsforretning avholdes i henhold til delingsloven når del av eiendom skal selges eller bortfestes for mer enn 10 år. Oppgaven utføres av oppmålingsvesenet som lager et målebrev. Målebrevet er et teknisk, juridisk dokument som viser en eiendoms beliggenhet, størrelse og form.