Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
U-verdi/varmemotstand
Tidligere kalt k-verdi. U-verdi = varmegjennomgangskoeffisient er et mål på hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme. U-verdien angir hvor mye varme per tidsenhet (W) som kan strømme gjennom et areal på 1 kvadratmeter ved en temperaturforskjell på 1K (1grad C) mellom omgivelsene på varm og kald side av konstruksjonen.
Uegnet bolig
Bolig som ikke er tilpasset den relevante brukergruppe.
Uforedlede biobrensler
Råstoffet er i liten grad bearbeidet før det utnyttes som brensel, eks. ved, flis og bark.
Underetasje
Etasje hvor grunnmuren i gjennomsnitt ligger mellom 0,75 og 1,50 m over terrenget rundt huset. Hvis grunnmuren er høyere enn 1,50 m over terrenget, er det vanlig etasje, under 0,75 er det kjeller.
Undergulv
Bord eller plater lagt på bjelkelag som underlag for andre gulvmaterialer. Se bjelkelag.
Undergurt
Se takstol.
Undertak (sutak)
Materiale som underlag for taktekking.
Ungdomsbolig
Bolig som er målgrupperettet ungdom ved kjøp eller tideling.
Universell utforming
Utforming av produkter, byggverk og uteområder slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte. Bruk så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.
Urt - urteaktig
Planter som har myke/urteaktige stengler.
Utflyting
En maling eller lakks evne til å danne en jevn, slett overflate etter at den er påført.
Utfôring /Utlekting
Se bindingsverk/vegger.
Utmurt/innmurt bindingsverk
Byggemåte fra middelalderen og renessansen hvor feltene i bindingsverket er fylt med for eksempel murstein.
Utnyttelsesgrad (U-grad)
Forholdet mellom antall kvadratmeter bebyggelse og antall kvadratmeter grunnareal (tomt). U-graden er ett utryk for hvor tett et område er bebygd. Brutto U-grad regnes ut slik: brutto gulvareal delt på brutto grunnareal. Se bruttoareal og nettoareal. Bygger man for eksempel en bolig med bruttoareal 150 kvadratmeter, og tomten har et bruttogrunnareal på 750 kvadratmeter, er U = 0,2.
Utomhusplan
Plan for opparbeiding av et boligområdes nærområder, for eksempel lekeplasser, beplantning, fellesarealer, parkering osv.
Utsparing
Avgrensning av malingsstrøk mot flate som ikke skal males, eller som skal males med maling i annen glans eller farge.
Utvendig kledning
Beskyttende sjikt av bord eller plater. På steder med mye slagregn bør kledningen utføres som to trinns tetting med utlekting.