Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Absorpsjon
Oppsuging. Malingsteknisk benyttes absorpsjon om underlagets evne til å ta opp i seg malematerialer. I fargelæren snakker vi om at sollyset delvis absorberes når det faller på en farget flate. Sollyset inneholder alle farger, og når det f.eks. faller på en rød flate, vil solstrålene absorberes av overflaten med unntak av de røde.De røde strålene vil bli kastet tilbake, og øyet vil dermed oppfatte overflaten som rød.
Adhesjon
Malingsteknisk benyttes adhesjon om malematerialers evne til å gi heft til underlaget (hefteevne).
Aksjeleilighet
Du kjøper en aksje i boligaksjeselskapet, med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.
Aktivhus
Produserer mer energi enn det bruker, ved hjelp av solceller, og kan selge overskuddsenergien til det ordinære strømnettet. Kilder: Lavenergiboliger.no. SINTEF Byggforsk
Akustikk
Lydlære. I bygg romakustikk, som gjelder lydforholdene inne i et rom der lydkilden er.
Allergener
Stoffer som kan fremkalle allergisk reaksjon, for eksempel pollen, støv, dyrehår, kosmetiske/kjemiske stoffer, avgasser fra byggematerialer m.m.
Allergi
Allergi er en immunforsvarsreaksjon som kan utløses av et allergen. Allergi er funksjonshemmende når behovet for å unngå kontakt med et allergen. Legger begrensinger på enkeltmenneskers aktiviteter. Allergi kan være kontaktallergi,matvareallergi og luftveisallergi.
Allmenning
Et sted eller område som alle har bruksrett til. Allmenningsskog er vanlig i Hedmark og Oppland. I Bergen har gater betegnelsen allmenning.
Andelsleilighet
Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd og husleie, og har begrenset ansvar for fellesarealene. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens vedi.
Anlegg
Arbeidsplass der det foregår bygging av veier, bruer, vann- og kloakkledninger, fyllinger, planering, utgraving og fundamentering for bygninger.
Anleggsgartner
Person med fagbrev i anleggsgartnerfaget. Tittelen anleggsgartner er ikke skjermet tittel og derfor er det noen med lang praksis i faget som bruker tittelen. Se fagbrev
Anleggsgartnermester
Person med mesterbrevutdanning, utdanningen bygger på fagbrev i anleggsgartnerfaget og relevant praksis.
Anleggsleder/byggeplassleder/byggeleder
Har ansvaret for drift av byggeplassen og gjennomføring av byggeprosjektet.
Anleggsmaskinfører
Anleggsmaskinføreren kjører og vedlikeholder gravemaskiner bulldosere, anleggsdumpere og veihøvler mm.
Annuitetslån
En låntype der summen av renter og avdrag utgjør et fast konstant beløp ved hver betalingstermin. Sett over låneperioden vil avdragsdelen øke mens rentedelen synker.
Ansvarlig foretak
Foretak som overfor kommunen har søkt om, og fått tildelt ansvar i en byggesak. (Den tidligere personlige funksjonen ansvarshavende er nå erstattet av firma/foretak som må ta ansvar.)
Ansvarshavende
Se ansvarlig foretak.
Approbasjon
Bygningsmyndighetenes godkjenning av byggemelding/ byggetillatelse.Det kan knyttes visse betingelser til byggetillatelsen. Betingelsene kan for eksempel være opparbeidelse av parkeringsplasser, lekeplass og lignende.
Ar
Er 100 kvadratmeter, forkortes som a. Se dekar og mål
Arbeidsbygg
Byggverk som benyttes til arbeidsvirksomhet.
Arbeidsgiver
Private eller offentlige bedrifter og organisasjoner som har ansatte i arbeid
Arbeidsmiljøloven
Lov som regulerer ulike sider ved arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Arbeidstaker
Person som er ansatt i et arbeidsforhold
Areal
Angir størrelsen på en tomt eller et landområde
Arealdisponeringsplan
Plan for utnyttelse eller disponering av et område
Ark
Takoppbygg med vindu.
Arkade
En overdekket gang som bæres av flere søyler.
Arkitekt
Arkitekten tegner og utformer byggenes utseende og funksjon.
Armering
Stålstenger som støpes inn i betong for å forsterke denne.
Asfaltør
Asfaltøren produserer asfalt og legger asfalt på veier og plasser.
Atkomst
Forbindelse (vei, inngangsparti, korridor o.l) som leder inn til anlegg, byggverk eller rom.
Atkomstvei
Avkjørsel fra offentlig vei til et bestemt område, for eksempel boliger, næringsområde, sykehus osv, eller forbindelse fra vei eller parkeringsplass til byggverkets/ anleggets inngangsparti.
Atrium
For eksempel boliger plassert som en U rundt et mindre tun, eller en enebolig bygd som en U.Det som er inne i U-en, er atriet.
Auditiv
Påvirkning som angår hørselen. Brukes for eksempel om informasjon som gis via lyd eller tale (auditiv informasjon), eventuelt som alternativ til informasjon som må sees eller leses (visuell informasjon).
Avdrag
Tilbakebetaling av lån.
Avkjørsel
Se atkomstvei.
Avrenning
Utrykk brukt om f eks næringsstoffer som renner ut i et vassdrag
Avretting
En måte å finplanere/justere et område, f. eks. med lirer, før legging av belegningsstein. Se lirer.
Avvisningskant
Lav kant på ramper eller gangveier som skal hindre spesielt rullestoler i å rulle utenfor gangbane.
Balkong
Oppholdsplass på husfasade konstruert som et framspring med gulv og lave vegger.
Bas
Basen leder et arbeidslag i produksjonsarbeidet på byggeplassen.
Bebyggelsesplan
Plan som viser bygningers plassering, tillat byggehøyde for sokkel og gesims, avstand til vei og andre bygninger samt byggets tilpasning til terrenget. Bebyggelsesplan er mer detaljert enn reguleringsplanen.
Bebyggelsesplan
Detaljutarbeidelse av reguleringsplan som bl.a. viser husenes plassering i terrenget, parkeringsplasser og atkomstvei.
Beis
Gjennomsiktig eller halvt gjennomsiktig oppløsning som er egnet til å farge et underlag uten å skjule det. Noen typer beis kan trenge inn i underlaget.
Belegg
Felles betegnelse for asfalt, forsjellige typer stein, heller, osv som brukes på veier, gater, gårdsplasser osv.
Belegningsstein
Betegnelse for ulike typer prefabrikkert betongstein.
Beskjæring
Fjerning av greiner og kvister på busker og trær for å oppnå ønsket vekst og form.
Besøksstandard
Besøksstandard skal gi en tilgjengelighet som er god nok til at funksjonshemmede kan besøke leiligheten. Dette er ingen vanlig standard da det ikke knyttes spesifikke krav til standarden.Den er lite egnet til planleggings- og saksbehandlingsformål.
Betjeningsareal
Det samme som manøvreringsareal.
Betjeningsknapper
Knapper til å styre funksjonen av tekniske installasjoner.
Betjeningstablå
Tablå med betjeningsknapper, for eksempel i heis.
Betong
Byggemateriale som er en blanding av sement, sand og vann.
Bevegelseshemmet
Person som får redusert sine bevegelsesmuligheter på grunn av manglende tilgjengelighet og brukbarhet i omgivelsene. Personens nedsatte funksjonsevne kan skyldes gangbesvær, hjerte- og lungelidelser o.a.
Bilbås
Åpen garasje (engelsk carport). Kan ha tak, men minst halvparten av veggarealet skal være åpent.
Bindemiddel
Sement, lim osv. Brukes i betong og for feste av heller, belegningsstein osv.
Bindingsverk/vegger
Byggemåte for trehus, skjelettet.Ofte forvekslet med reisverk, se også utmurt/innmurt bindingsverk. Bindingsverket består av vertikale stendere og horisontale sviller i topp og bunn, supplert med spikerslag, losholter, utforinger og utlekting.
Biobrensel
Biomasse brukt som brensel, kan foreligge i fast, flytende og gassform.
Biodiesel
Produseres ved forestring av biooljer. Det er en organisk forbindelse som oppstår sammen med vann når syrer reagerer kjemisk med alkoholer. Biodiesel har tilnærmet samme egenskap som diesel og kan benyttes direkte i dieselmotorer. Kan brukes i varmeanlegg for bygg.
Biodrivstoff
Drivstoff som er produsert av biomasse.
Bioenergi
Fellesbenevnelsen for varme, drivstoff og elektrisitet dannet ved omforming av ved, planterester og annet organisk materiale.
Bioetanol
Fremstilles biologisk ved en gjæringsprosses der det inngår sukker- eller stivelsesrike planter. Bioetanol kan brukes som drivstoff i både diesel og bensinmotorer, med enkle tilpasninger.
Biogass
Metangass som produseres av bakterier uten tilgang til luft bryter ned organisk materiale. Kan brukes til produksjon av strøm, varme og drivstoff for transportmidler. Kan brukes i varmeanlegg for bygg.
Biomasse
Organiske materialer som tre, halm, planterester, husdyrgjødsel osv.
Bioolje
Produseres av ulike planteoljer og dyrefett.
Bjelkelag/etasjeskiller
Bjelkelag/etasjeskiller består av trebjelker med gulv på oversiden og himling eller stubbeloft på undersiden.
Blokk
Hus med over fire etasjer med felles trapp eller heis. Lavblokker er normalt inntil tre etasjer og høyblokker over seks etasjer.
Blomsten
Se miljømerking.
Blomstringstid
Angir tidspunkt for blomstring, f eks vår, sommer eller høst.
Bofellesskap
Gruppe boliger hvor privatenheten er forholdsvis selvstendig, med areal mellom 40 og 55 kvm. Privatenhetene har som oftest to rom som gir mulighet for en viss grad av selvstendig liv og husholding, men privatenheten inneholder ikke alle boligens funksjoner slik at fellesskapsareal er nødvendig.
Bokollektiv
Gruppe boliger med noe mindre enheter enn ved bofellesskap (anbefalt mellom 30 og 40 kvm).De fleste aktivitetene vil foregå i fellesarealene.
Bolig for alle
Universelt utformet bolig.
Boligareal BOA
Bruksareal for boligens hoveddel. Måles i kvadratmeter der det er minst 1,9 meters takhøyde og bredden overstiger 60 cm. Inkludere trappeåpninger.
Boligbyggelag
Organisasjon som har til formål å skaffe medlemmene bolig ved bygging eller ved kjøp av bygg.
Boligens hoveddel
Stue, kjøkken, soverom, bad og andre oppholdsrom
Boligens tilleggsdel
Garasje, boder og oppbevaringsrom
Boligparkering
Parkeringsplasser for beboere i direkte tilknytning til boligene.
Boligsparing (BSU)
Spareordning for ungdom.
Bord
Trelast med tykkelse opp til 37 millimeter og bredde 75 millimeter eller større. Se trelast.
Borettslag
Beboere som i fellesskap eier og styrer et boligområde. Borettshaverne er andelseiere i borettslaget. Hver andel gir rett og plikt til å leie en bolig i laget. Et borettslag kan være tilknyttet et boligbyggerlag. Frittstående borettslag er uavhengig av boligbyggerlag.
Brostein
Felles betegnelse for granittstein brukt som dekke til gater, veier og plasser. Etter størrelse delt i storgatestein, smågatestein og knott/mosaikkstein.
Bruddheller
Naturstein med plan overflate, brukt som dekke på terrasser og i hageganger. Se skifer.
Brukbarhet
Utforming av produkter, byggverk og uteareal som sikrer at den kan nyttes til sitt forutsatte formål og at den gir gode bruksmuligheter for alle, inklusive funksjonshemmede.
Brukermedvirkning
Innebærer at de som berøres av en beslutning eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukes mest om medvirkning med tosidige drøftelser mellom tjenesteyter og tjenestemottaker hvor brukere får innflytelse på tjenester som angår dem direkte.
Brukervennlig
Produkter som vurderes/oppleves som funksjonelle, dvs. tilpasset et gitt funksjonsnivå.
Bruksareal BRA
Hele boligens indre areal, inklusiv vegger smalere enn 50 cm
Bruksendring
Det at en bygning eller en del av den tas i bruk til et annet formål enn den er godkjent for. Hvis eiendommen er regulert til annet formål enn den bruk det er søkt om, kreves også dispensasjon fra reguleringsplanen/ reguleringsvedtektene.
Brutto grunnareal
Brutto er grunnareal hele tomta, med tillegg av halvparten av tilstøtende vei, park, plass eller vann, maksimalt 10 meter ut fra eiendomsgrensen.
Brutto gulvareal
Brutto gulvareal er antall kvadratmeter av alle etasjene i et bygg, målt fra den utvendige delen av veggen. Gulvareal under vegghøyde 1,5 meter tas ikke med.
Bruttoareal
Hele boligens ytre areal, med hoveddel og tilleggsdel, ikke balkong og veranda. Forkortes BTA.
Bud
Skriftlig bekreftelse på at du vil kjøpe boligen til angitt pris, dersom du får tilslaget. Et bud er bindende.
Budrunde
Megleren eller den som står for salget, det kan være deg selv, administrerer budene fra de interesserte. Hver enkelt har anledning til å høyne det skriftlige budet, som ofte etter auksjonsmodellen.Dette foregår ofte på telefon.
Bunnsvill
Se bindingsverk/vegger.
Busker
Treaktige planter/vekster, benevnelse ofte brukt om planter opp til 5 - 6 meter i høyde. Se lignoser.
Byfornyelse
Utbedring,modernisering eller riving/nybygging av eldre bebyggelse, kombinert med f.eks. forbedring av gårdsrom, trafikk- eller parkeringsforhold.
Byfornyelsesstandard
Betyr normalt utbedring til 30 års standard.Det vil si at boligen skal være en god bolig i minst 30 år etter utbedring.
Bygg for alle
Universelt utformet bygg
Byggdesign
Fagretning som legger vekt på spørsmål som berører bygningers utforming fra et teknisk perspektiv og kopler dette til enhetlige, kostnadseffektive og arkitektonisk gode løsninger. Kan også beskrives som kombinasjon av prosjektledelse og rådgivende ingeniørtjenester i byggeprosess.
Bygge-/deleforbud
Forbud for grunneier inntil videre å bygge på sin eiendom, eller å dele den for eksempel ved salg. Byggebeskrivelse Grunnlag for anbudsinnhenting, kontrakt for salg og/eller prissetting.
Byggebeskrivelse
Grunnlag for anbudsinnhenting, kontrakt for salg og/eller prissetting.
Byggeforskrift
Utfyllende bestemmelser på landsbasis til bygningsloven. Byggeforskriftene setter detaljerte krav til oppføring av nybygg og byggearbeider.
Byggegrense, byggelinje
Angir nøyaktig begrensning for beliggenhet av bygget innenfor tomtegrense, ofte definert i forhold til minste avstand fra vei.
Byggelån
Lån som gis til oppføring av bygg mot tinglyst pantesikkerhet i eiendommen. Lånet betales ut etter hvert som arbeidet med bygget går fram. Lånet byttes i et mer langsiktig lån når bygget er fullført.
Byggemelding
Melding om bygging gitt på fastlagt skjema, med vedlegg av situasjonskart, tegninger og gjenpart av nabovarsel. Forskrift angir hvilke typer bygg/tiltak som kan meldes, og hvilke som krever søknad.
Byggemåte
Et bestemt konstruksjonssystem, eksempel laft, reisverk, bindingsverk eller stolpe dragersystem.
Byggesaksgebyr
Betaling for å få behandlet byggesøknaden. En forutsetning for å få byggetillatelse og igangsettingstillatelse.
Byggesakssystem
Et offentlig system i henhold til plan og bygningsloven. Forholdet mellom den utøvende planprofesjon, bruk og anvendelse av lovverk og retningslinjer ved praktisk saksbehandling og den politiske behandlingen av planer og byggesøknader i en kommune.
Byggeskikk
En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk/energi, universell utforming og stedsforming inngår i en helhet.
Byggeskikkveileder
En utdypning av de retningslinjene som gjelder i kommunen. Byggeskikkveilederen er ikke juridisk bindende. Den brukes som støttelitteratur for byggesaksbehandlerne i kommunen. Byggeskikkveilederen lages for den enkelte kommune eller av flere nabokommuner i fellesskap.
Byggesøknad
Søknad om byggetillatelse gitt på fastlagt skjema, med vedlegg av situasjonskart, nabovarsel, tegninger, søknader om ansvarsrett med mer. Forskrift angir hvilke type bygg/tiltak som krever søknad, og hvilke som bare krever melding.
Byggetillatelse
Se approbasjon.
Byggevareselger
Byggevareselgeren veileder kunder og selger byggevarer i byggevareforretninger.
Byggherre, tiltakshaver
Byggherre eller tiltakshaver er den som bestiller og betaler bygget, og står som eier overfor myndighetene ved byggesøknad.
Byggmester
En som etter bestått fagprøve (svenneprøve) i tømrerfaget har gjennomført obligatorisk mesterutdanning, bestått mesterprøven og som påtar seg byggeoppdrag.
Byggtapetserer
Byggtapetsereren legger tapet på vegger og belegg på gulv.
Byggverk
Bygninger og konstruksjoner (kan bl.a. være veier, sportsarenaer, leskur mv.)
Bygningsloven
Plan- og bygningsloven er det juridiske grunnlaget for bygningsrådets arbeid.
Bygningsråd
Lovbestemt utvalg for alle bygge- og reguleringssaker.
Bygningsvedtekter
Lokale forskrifter som fastsetter tillegg eller unntak fra bestemmelsene i bygningsloven.
Carport
Se bilbås.
Dampsperre
Dampsperren monteres på den varme siden av isolasjonen i yttervegger og tak. Dampsperren skal sikre mot luftlekkasje, og hindre varm fuktig luft å trenge inn gjennom isolasjonen, noe som kan føre til fuktskader.
Dekar (daa)
Er 1000 kvadratmeter. Se ar og mål.
Dekkbeis
Godt dekkende, mager maling som lar treets årringer stå frem som et relieff, og således gir inntrykk av en beiset flate.
Deling
Oppstykking av grunneiendom.Deling må godkjennes av bygningsrådet.
Demografisk fortetning
Befolkningstetthet
Densitet
Forholdet mellom et materiales masse (vekt) og volum. Som eksempel vil en tung tresort som eik ha høyere densitet enn for eksempel gran. Trehus, Norges Byggforskningsinsstitutt
Desibel, dB (A)
Målenhet for lydnivå. Helserådet har lovfestet øvre grenser for lydnivå (støy) i boligområder.
Design for all(e)
Brukes i Norge som betegnelse på universell utforming begrenset til produkter og produktutvikling. Ellers i Skandinavia og på engelsk brukes ’Design for all(e)’ som synonymt med universell utforming.
Diagonal
Den rette forbindelseslinjen mellom to hjørner i en mangekant.Man måler diagonalen i et rom for å kontrollere formen på rommet.Dette er nødvendig å gjøre når det for eksempel skal legges fliser på gulv og vegger i et bad eller gulvbelegg i et rom.
Diameter
Den rette linjen som går gjennom sirkelens sentrum og ender i periferien (tverrmål).
Dispensasjon
Unntak fra gjeldende regelverk/lovbestemmelse. Kan gis i enkelttilfeller hvis det er særlige grunner til stede.
Dokumentavgift
Avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst.Den er for tiden 2,5 %
Dorisk søyle
Den eldste og mest bastante søylen fra det gamle Hellas. Søylens øverste del kan ligne en pute som overfører vekten fra bjelkelag til søylehals.
Drenering
Er det samme som grøfting. Brukes for å lede bort overflødig/uønsket grunn- eller overflatevann.
Dreneringsevne
Ulike jordarter har ulik evne til å slippe gjennom vann. Sandjord har god dreneringsevne,myrjord dårlig.
Dressing
Dressing består av sand og eventuelt en andel torv. Dressing tilføres overflaten på grasplen for å bedre lufttilgang og voksevilkår, 1- 2 cm tykkelse.
Døvhet
Hørselstap som i vesentlig grad reduserer muligheten for oppfatning av tale via hørselsinntrykk og kontroll over egen tale. Døve kommuniserer med tegnspråk og munnavlesing.
Effektiv rente
Nominell rente pluss gebyrer og omkostninger
Egenvekt
Se spesifikk vekt.
Egnet bolig
Bolig som tilfredsstiller gitte behov. For funksjonshemmede og eldre betegnelse for bolig tilpasset et bestemt behov som bevegelseshemming, synshemming, hørselshemming m.m.
Eiendomskart
Påbudt kommunalt kart som viser eiendomsgrenser og eiendomsbetegnelser.
Eiendomsregister
Påbudt kommunalt register over grunneiendommer i kommunen. Registeret har opplysninger om gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer, areal, bygninger, adresse, eier og henvisning til målebrevprotokoller.
Eiendomsskatt
Det er den enkelte kommune som bestemmer om det skal innføre eiendomsskatt. Før den innføres må alle eiendommer takseres. Eiendomsskattetaksten speiler eiendommens markedsverdi.
Ekspropriasjon
Tvangsoverdragelse/kjøp av eiendom eller rettigheter mot erstatning, fra privat eier til kommune eller stat.
Ekvidistanse
Høydeforskjell mellom 2 koter på et kart. Se kote
Eldrebolig
Boliger som er målgruppebestemt eldre ved kjøp eller tildeling
Elektriker
Elektrikeren monterer, reparerer og vedlikeholder elektriske anlegg i hus.
Emisjon
De fleste byggematerialer tilfører romluften kjemiske stoffer gjennom emisjon (avgassing). Emisjoner "drives" eller oppstår på grunn av forskjeller i damptrykk. Når damptrykket til en gass er høyere inne i materialet enn i den omkringliggende luften, avgis gass fra materialet helt til likevekt oppnås.
Empirestil
Stilart fra siste fase av nyklassisismen ca. år 1800. Karakteriseres ved en rettlinjet formgivning og diskret dekor. (utales angpir)
Emulsjon
Sammenblanding av to ikke blandbare stoffer hvor det ene stoffet flyter f.eks. som ørsmå dråper i det andre stoffet (olje i vann). PVA-maling er et eksempel på en emulsjon hvor PVA-partiklene (plast) flyter uoppløst i vann.
Enebolig
Hus som er innredet med én boligenhet.
Energiinnhold - ved
Brennverdi kWh per fastkubikkmeter ved 20 prosent fuktighet: Bøk 3000, Eik 2900, Ask 2900, Lønn 2800, Rogn 2700, Bjørk 2650, Furu 2350, Svartor 2350, Selje 2290, Osp 2150, Gran 2150, Gråor 1900. Kilde: Enova
Energisertifikat
I EU og Norge er det vedtatt at det skal innføres et energisertifikat for bygninger, slik det er for husholdningsmaskiner. Dette skjer ved at alle nybygg, bygninger for salg eller utleie skal ha energisertifikat der bygningens energieffektivitet framgår.
Energivekster
Hurtigvoksende skog og jordbruksvekster som brukes til energiformål.
Enhetsregistret
Et statlig register over alle foretak i Norge, med opplysninger om hvem som sitter i styret, hvem som leder selskapet, årsregnskap, styrets årlige beretning (rapportering) etc. Lokalisert i Brønnøysund.
Entreprenør
Et firma som påtar seg å utføre bygge- og anleggsarbeider.
Ergonomi
Læren om tilpassing av redskaper og arbeidsforhold. Kan anvendes ved spesifisering, utforming, evaluering, drift og vedlikehold av produkter og systemer for å gi økt sikkerhet og effektiv og tilfredsstillende bruk for enkeltpersoner og grupper
Erosjon
Nedbrytning av en malings- eller lakkfilm, ofte helt ned til underlaget. Årsaken til dette skyldes som regel ytre påkjenninger fra vær og vind.
Estetikk
Kommer fra det greske ordet aisthesis, hvordan bygg og andre ting fremstår, viser seg, tar seg ut.
Etableringslån
Lån til førstegangskjøpere av bolig, formidles ofte gjennom kommuner
Ettgrepsbetjening
Betjening ved hjelp av knapper, hendler, håndtak mv. av produkter og tekniske installasjoner med én hånd.
Eviggrønn
Planter som har grønne blader eller nåler hele året.
Fagarbeider
En håndverker som etter fastsatt teoretisk opplæring og praksis har avlagt og bestått fagprøven i et fag. Se svenn.
Fagbrev
Dokument som viser at en person har avlagt og bestått fagprøven. Se fagprøve.
Fagprøve
Den praktiske prøven som avlegges for å få fagbrev som anleggsgartner
Fall
Belegg legges med helning/skråning for avrenning av overflatevann Oppgis ofte i %. Se stigning.
Falming
Utilsiktet endring av fargen på en overflate.
Fargebestandighet
En malings evne til å beholde sin opprinnelige farge under forskjellige påkjenninger.
Fargelære
Læren om farger, f eks hvilke farger (blomster og busker) som passer sammen.
Fargeskille
Markering mellom ulike farger på samme flate og i samme rom.Overgang mellom himling og vegg betraktes ikke som fargeskille.
Fasader
Ytterveggene danner husets fasader, husets utseende.
Fastpunkter
Punkter som er varig merket i marken og tjener som grunnlag for kart- og oppmålingsarbeider.
Fastrente
Renten bindes til en avtalt sats for en avtalt periode, for eksempel 3 år.
Fellesareal
Areal som er avsatt for felles avkjørsel, gårdsplasser, lekeplasser og annet areal som er felles for flere eiendommer.
Femti-plussboliger
Bransjebegrep. Boliger som er tilpasset behovet for de over 50 år. Boligen skal værepå ett plan, ha heis og skal helst være sentralt plassert i en by/et tettsted. (Kan oppfylle krav til livsløpsstandard, men ikke nødvendigvis.)
Ferdigattest
Dokument fra bygningsmyndighetene om at et byggearbeid er ferdig, og utført i samsvar med gjeldende vedtak/regelverk. Ferdigattesten markerer at bygningsmyndighetenes tilsyn med nybygget er avsluttet, og de ansvarlige foretakene er fritatt for sitt ansvar overfor myndighetene.
Ferdigplen
Grastorv som dyrkes, skjæres, og legges ut til plen eller grasbane.Ofte 2 m lengde, 3 cm tykkelse og 40 cm bredde.
Feste
Leie av grunn mot avgift per år. Kalles ofte også bygsling.
Fester
Person, organisasjon eller bedrift som leier grunn.
Film
Sammenhengende belegg av ett eller flere lag maling eller lakk.
Filsing
Utglatting av sparklede partier med våt svamp eller liknende. Filsing kan erstatte sliping.
Fingerskjøtt trelast
Lengdeskjøtt trelast ved hjelp av fingerskjøter. Planker skjøtes ved liming sammen i endene til en endeløs streng som kappes i ønskede lengder.
Firkant/boks
Trelast med tilnærmet kvadratisk form og med margen tilnærmet i midten. Dimensjon fra 70 millimeter til 175 millimeter. Se trelast.
Flekkmaling
Flekking med maling før siste toppstrøk.
Flekksparkling
Sparkling som utgjør høyst 1/3 av flaten. Sparkling som utgjør over 1/3 av flaten betraktes som helsparkling.
Flyndreskje
Murskje som brukes på trange steder der det er vanskelig å komme til med annet murerverktøy. Trelast og treproduksjon, Universitetsforlaget
Flytende rente
Renten følger markedsrenten.
Forband
Mønster for f eks betongstein og som gir brutte fuger for eks ? forband.
Forbindelsesmidler
Spiker, bolter, treskruer, skruer, spikerplater, tømmerforbindere, lim osv.
Foredlede biobrensler
Råstoffet er hugget til flis og tørket før produksjon av briketter, pellets og pulver.
Foretak
Betegnelse på et firma som er registrert i enhetsregistret i Brønnøysund.
Forhåndskonferanse
En rett byggherre eller tiltakshaver har til å få diskutere sin byggesak med kommunen før det søkes eller meldes.
Forhåndstiltredelse
Adgang til å ta i bruk eiendom før det foreligger endelig rettsavgjørelse om fastsettelse av ekspropriasjonserstatningen.
Forhåndsuttalelse
Uttalelse fra offentlig administrasjon, politiske utvalg eller andre om en plan - før realitetsbehandling i bygningsrådet.
Forhåndsvarsling
Det samme som nabovarsel.
Forkjøpsrett
Kommunenes eller statens rett etter lov til å erverve eiendommer foran private kjøpere.
Form
Slik et legeme fremstår i rommet. En bygning og dens deler har en form, en skikkelse.
Forprosjektering
I forprosjektet legger arkitekten og konsulenten frem de første forslagene for å oppfylle de kravene som stilles, for eksempel i et byggeprogram.
Forskaling
En forskaling er den formen som benyttes ved støping av betongkonstruksjoner.
Forskalingssnekker
Forskalingssnekkeren lager de formene som benyttes ved støping av betongkonstruksjoner.
Fortetting
Boligbygging i allerede bebygde områder, enten ved nybygging på private villatomter eller ved utbygging av mindre offentlige eller private ubebygde arealer innenfor boligområder.
Fotosyntese
Klorofyllførende planters utnytting av lysenergi til assimilasjon av CO2
Fredning
Sikring av bygning eller anlegg etter lov om kulturminner. Alle spørsmål angående fredede bygninger skal forelegges Riksantikvaren.
Fremkomstsymbolet
Det samme som tilgjengelighetssymbolet.
Fri bredde
Tilstrekkelig åpning i dør eller passasje, for eksempel for passering av rullestol.
Fri gulvplass
Det samme som manøvreringsareal angitt på gulv.
Fri sideplass
Det samme som manøvreringsareal angitt ved siden av dør, toalett osv.
Friareal
Område som er regulert til parker, turveier, leirplasser eller anlegg for lek og idrett.
Fuge
Avstand/mellomrom mellom stein lagt som belegg eller i mur.
Fugesand
Fellesbetegnelse på sand eller knust masse brukt til å fylle fugene i steinbelegninger.
Fuging
Ifylling av spalter mellom to komponenter.
Fundament
Bærekonstruksjon som overfører lasten fra byggverk til byggegrunnen.
Fundamentering
Grunnarbeid for underbygging/underlag for f eks beleggingsstein. Lages av telesikre masser, og er viktig for å få et stabilt underlag for steinbelegninger.
Funksjon
Spesiell egenskap ved en gjenstand til å utføre eller tilfredsstille et formål.
Funksjonalismen
En stilretning innen arkitektur som oppsto i 1920 -30 årene. Den brøt med den klassiske påvirkningen på byer og bygninger. Byen skulle være åpen med grønne områder, tilgang til sol, lys, luft og bygningene skulle formes ut fra funksjonelle behov uten bruk av dekorasjoner, som klassiske motiver og lignende.
Funksjonsevne
En persons evne til å bevege seg, sanse og forstå. (Når evnen ikke er optimal, benyttes ord som redusert, nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse)
Funksjonshemmende forhold
Gapet eller misforholdet mellom individets forutsetninger og de krav miljøet eller samfunnet stiller til funksjon på områder som er av vesentlig betydning for å etablere og opprettholde selvstendighet og sosial deltakelse.
Funksjonshemmet
Person som får sin praktiske livsførsel begrenset på grunn av gapet eller misforholdet mellom nedsatt funksjonsevne og miljøets/samfunnets krav. Begrepet omfatter bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, utviklingshemmede og skjulte funksjonshemminger (for eksempel diabetes, psykiske problemer, hjerteproblemer, dysleksi, allergi).
Funksjonskrav
Krav til egenskap ved en gjenstand (produkt, byggverk, uteområde) slik at den kan utføre eller tilfredsstille et gitt formål.
Funksjonsnedsettelse
Redusert funksjonsevne som følge av tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.
Funksjonsnivå
En persons evne og mulighet til å fungere i sine omgivelser.
Furu
Nåletre som ved siden av gran er det mest vanlige treslag i trehusbygging. Se treslag.
Fylkesvei
Offentlig vei som vedlikeholdes av fylket.
Fysisk evne
Samlebegrep for håndtering, bevegelse, styrke, stemme mv.
GAB
Statlig register med opplysninger om Grunneiendommer (G), Adresser (A) og Bygninger (B). Se også eiendomsregister.
Gangvei
Veiareal reservert for gående, atskilt fra annen trafikk.
Gatebruksplan
Trafikkplan for sentrale områder i byer.
Gatenormaler
Regelsett for utforming av gater.
Gatetun
Gate, opparbeidet til både kjøring, parkering og lek og opphold. Kjøreveien gjennom gatetunet er smal med skarpe svinger, for å sikre minimal hastighet.
Gavlvegg
Endeveggen på et hus. Se fasader.
Generalplan
Lovbestemt plan som fastlegger arealbruk for hele kommunen. Se kommuneplan.
Generalplanvedtekt
Vedtekt som gjør generalplanens arealbruk rettslig bindende.
Gerikt (karmlist)
Tysk betegnelse for lister til omramming rundt dører og vinduer.Dekker dyttefugen mellom karm og vegg.
Gesims
Utstikkende avslutning på en fasade i overgangen mellom vegglivet og takflaten. Se fasader.
Gesimshøyde
En bygnings høyde målt fra terreng eller angitt med høyde over havets overflate til skjæringslinjen mellom fasade og tak.
Gipsmaker
Gipsmakeren lager former og sjablonger, støper i gips og sement og monterer ornamenter og friser i tak og på vegger.
Gjenboer
Eier eller fester av fast eiendom på den andre siden av vei eller gate.
Gjennomskinnelig behandling
Behandling som utføres med lasur eller beis.
Gjødsel
Fellesbetegnelse for plantenæringsstoff, f eks kunstgjødsel og naturgjødsel
Gjødselplan
Plan for gjødselmengde og gjødseltype for et tidsrom, ofte en vekstsesong for spesielle vekster, plen eller busker
Glassull/glassvatt
Isolasjonsmateriale som er framstilt av kvartssand eller glass.
Glattet flate
Flate som er bearbeidet med stålbrett, glattemaskin e.l.
Gotikk
Stilart fra middelalderen, spissbuestil.
Gotisk stil
Betegnelsen brukes om arkitektur fra høymiddelalderen der spissbuen er et viktig kjennetegn. Spissbuen var også ofte et benyttet motiv i sveiserstilen.
GPS
GPS er et satellittbasert navigasjonssystem som dekker hele verden, døgnet rundt. Systemet består av 24 satellitter som sender radiosignaler som leses av mottakeren.
Gran
Nåletre som ved siden av furu er det mest vanlige treslaget i trehusbygging. Se treslag.
Gravemaskin
Maskin for graving og opplasting av løse masser f. eks. jord og stein.
Grenging
Sprøytepåføring av en sparkelmasse, slik at det oppnås en ensartet, kornet overflate.
Grense for bebyggelse
Avgrensning av det området et bygg skal plasseres innenfor.
Gress
Planter i gressfamilien.
Gressklipper
Maskin for klipping av gress.
Gressplen
Areal med gressdekke.
Grindabygg
Betegnelsen er den bærende konstruksjonen, kalt grind. Den består av to stendere eller stolper forbundet med en bete og er avstivet med skråband. I låver og uthus ble flere grinder reist etter hverandre på tvers av husets lengderetning og bundet sammen med horisontale, langsgående stavleggjer over hver stavrekke. Stavene og stavleggjene ble innbyrdes avstivet med skråband. Sperrene hvilte på stavleggjene.
Grunnarbeid
Se fundamentering.
Grunning
Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ubehandlet underlag.
Grunnkart
Kart fremstilt direkte fra originale målinger og konstruksjoner.
Grunnriss
Et horisontalt utsnitt av rommet. Det tegnes ofte et grunnriss også kalt grunnplan av et hus, som vil si en todimensjonal tegning av et rom sett ovenfra.
Grunnstrøk
Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ubehandlet underlag.
Grøfting
Se drenering.
Gågate
Gate i forretningsområde, stengt for bilkjøring unntatt vareleveranser til bestemte tider. Gågatene er ofte utstyrt med trær, busker, blomster og krakker.
Gårdsnummer/bruksnummer
Registreringssystem for grunneiendommer. Gårdsnummer betegner den opprinnelige gården og bruksnummer de enkelte deler som denne er stykket opp i.
Gåstol
Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme uten hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. rullator.
Hammer
Til tømrerarbeid brukes en klohammer. Hammerhodet har en slagflate til å slå inn spiker med og en klo til å trekke dem ut med.
Handikapparkering
Bilparkeringsplass avsatt spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. Plassene er større enn standardplasser og lokalisert nær inngang eller destinasjon.
Handikappet
Det samme som funksjonshemmet. Brukes i stadig mindre grad.
Handikaptoalett
Toalett utformet for funksjonshemmede brukere.
Hanebjelke
Horisontal avstivende bjelke i en takkonstruksjon.
Hardførhet
Anslag over hvor vinterherdige planter er. Angis med h-tall i skala fra 1 til 8 som Norge er delt opp i. 8 er mest hardfør. Se klimasoner.
Hastighetsbegrensning
Reduksjon av kjørehastighet, enten ved skilting, eller ved fysiske inngrep i veien for eksempel humper.
Heftelse/servitutt
Betegnelse for at noen har spesielle rettigheter (klausul) til en eiendom.De kan være positive, for eksempel rett til veiatkomst, eller negative, for eksempel forbud mot høy utnyttelsesgrad.
Heftgrunn
Strøk som øker hefteevnen for det etterfølgende strøket.
Helligdager
Påføringsfeil der små områder står ubehandlet tilbake.
Herdighet
Se hardførhet.
Hevd
Rettighet som aldri er bokført av myndighetene, men som har vært godkjent av alle gjennom en viss årrekke som en uskreven lov, og som derfor blir anerkjent som en lovlig rett.
Himling
Se bjelkelag/etasjeskiller.
Hindrekant
Det samme som avvisningskant.
Hjelpestoff
Stoff som tilsettes i små mengder for å tilføre produktet visse ønskete egenskaper.
Hjemmel
Rettslig grunnlag for en rettighet.Grunnlaget kan være en lov, tinglysning eller hevd.
Hovedkartverk
Påbudt kommunalt kartverk i målestokkene 1:500 og 1:1000. Utarbeides av oppmålingsvesenet.
Hovedprosjektering
I hovedprosjektet får prosjektet den endelige utformingen og de viktigste konstruksjonsprinsippene blir utarbeidet.
Hulkil
Overgang mellom gulv og vegg og mellom vegg og tak.
Hustyper
Hustyper bestemmes ut fra reguleringsplan, tomtestørrelse og terrengforhold.
Hvileplan
Horisontalt plan i trinnfri stigning (for eksempel rampe).
Høgdekurve
Se kote.
Hørsel
Hørselsfunksjoner er relatert til det å oppfatte forekomsten av lyder og skille mellom plassering, tonehøyde, lydstyrke, kvalitet og forståelse av lyder. Hørselstap omfatter svak reduksjon i hørsel til fullstendig døvhet.
Hørselshemmet
Fellesbetegnelse for alle grader og arter av hørselstap. Mennesker med hørselshemming deles i to hovedgrupper; døve og tunghørte.
Høvellast
Trelast med høvlet glatt overflate som er plan eller er formet med forskjellige profiler.
Håndlist
Lister som er montert langs trapp, rampe eller vegg for å gi støtte og sikkerhet. Brukes også som ledelinje.
Håndteringsevne
Håndtering er relatert til aktiviteter som å bære, flytte og håndtere gjenstander.Det innbefatter handlinger der det brukes bein, føtter, armer, hender – rekke, løfte, legge ned, dra, skyve, sparke, gripe, slippe, snu, kaste og ta imot.
Illustrasjonsplan
Skisse som legges frem sammen med reguleringsplanen, og som viser hvordan området kan se ut, for eksempel bygningers plassering i terreng, etter at reguleringsplanen er gjennomført. Illustrasjonsplanene er nokså uforpliktende, i motsetning til bebyggelsesplanen.
Impregnering
Innsette et materiale, for eksempel trevirke,med en væske som verner det mot fuktighet, sopp, ild osv. Se trykkimpregnering.
Impregneringsklasser
Nordiske impregneringsklasser: Klasse M: Til maritimt bruk (i sjøvann), Klasse A: For bruk i jordkontakt, Klasse AB: For bruk over bakken, Klasse B: Vindusimpregnering.
Infrastruktur
Transportfunksjoner som betjener bygninger og byer, som veier, jernbane, vann - og kloakkledninger, elektriske kabler osv.
Inneklima/innemiljø
Begrepet inneklima omfatter først og fremst temperatur, luft, lys og lyd, men begrepet omfatter også psykologiske, sosiale og estetiske forhold.
Inngangsparti
Adkomstområde fra vei/fortau til inngangsdør
Inntrengning
Inntrengning er et produkts evne til å trenge ned i underlaget (penetrere).
Inntykning
Malingen eller lakken blir tykk mens den står i boksen. Inntykning forårsakes som regel av reaksjon mellom pigment og bindemiddel.
Innvendig kledning
Beskyttende og dekorativt sjikt av panel eller plater på vegger og tak.
Isolering
Bruk av materiale for å hindre at f eks kulde eller varme trenger inn eller ned i undergrunnen. Se telehiv.
Jernbinder
Jernbinderen kapper, bøyer og legger armeringsstålet på plass i forskalinger for vegger, gulv, søyler, trapper og fundamenter.
Jonisk søyle
Slank hellensk søyle som har dype riller, et tykt fotstykke og en utforming av den øverste delen som et sneglehus.
Jord
Klassifiseres etter dannelsesmåte f eks morenejord, sedimentær jord, forvitringsjord eller organisk jord.
Jordanalyse
Kjemisk analyse som viser hva jorden inneholder av tilgjengelig næring.
Jordforbedring
Inngrep som tar sikte på å vedlikeholde eller forbedre jorda som voksested for planter.
Jordfreser
Maskin eller redskap for bearbeiding av jord. Jorda løses opp og smuldres ved hjelp av roterende kniver.
Jugendstil
Dekorativ stilart fra slutten av 1800-tallet med bølgende linjer og planteetterligninger.
Justert skurlast
Planker og bord som er avrettet og dimensjonert til eksakte mål med gitt toleranse. Justert skurlast har 2 millimeter mindre mål enn skurlast. Justert skurlast er glatthøvlet på tre eller fire sider. Se trelast.
Kalibrering
Justering/innstilling av måleapparater ved å bruke standarder. Kalibrering skal gjøres regelmessig.
Kalk
Kalsiumforbindelser med basisk reaksjon. Brukes for å øke Ph verdien i jord. Se Ph.
Kalkmaling
En type maling med lesket kalk som bindemiddel.
Karnapp
Framtrukket bygningsdel med vindusvegger plassert på fasade eller hushjørne.
Karrébebyggelse
Konsentrert bebyggelse lagt i firkant (karré) med innvendig gårdsrom. Leiegårdsbebyggelse av mur fra slutten av forrige århundre ble ofte lagt i karré i kvartaler.
Kart og delingsforretning
Se målebrev.
Kart og oppmåling
Oppmåleren kartlegger, måler land og sjø og tegner kart.
Kikkert
Landmålingsutstyr for å måle og sette ut gitte høyder. Se laser.
Kitt
Tykk pasta laget av fyllstoffer, vanligvis kritt i et bindemiddel, f.eks. linolje. Kitt brukes til å fylle hull og sprekker før maling og til å forsegle glass i vindusrammer.
Kitting
Påføring av kitt for å fylle hull og sprekker før maling.
Kjedehus
Flere eneboliger som er bundet sammen med bilbås, garasje eller boder. Se hustyper.
Klar behandling
Behandling som utføres med klar lakk, olje eller bindemiddeldispersjon (emulsjon).
Klassisismen
Arkitektonisk stilretning som er basert på etterligning av antikkens arkitektur.
Klimaanlegg
Anlegg til å regulere innendørs lufttemperatur og luftfuktighet.
Klimasoner
Norge er inndelt i områder eller soner som har det samme klima. Planter og busker er inndelt i hvilke klimasoner de anbefales dyrket. Se hardførhet.
Kloakkrør
Avløpsrør for vann og flytende avfall.
Knevegg
Se figur.
Knutepunkt
Se takstol.
Kobber- og blikkslager
Kobber- og blikkslageren lager og monterer takrenner, beslag og ventilasjonsanlegg i bygg.
Kognitiv
Samlebegrep for intellekt, hukommelse, språk, leseevne.
Kognitiv svikt
Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, bearbeiding av sanseinntrykk, forstå språk og kommunikasjon, planlegge og utføre handlinger, tenke raskt og komplisert og endringer i atferd og personlighet. Kognitiv svikt er en skjult funksjonshemming.
Kognitive evner
Evne til å forstå, integrere og behandle informasjon. Innbefatter evne til abstraksjon og organisering av ideer og tidsplanlegging.
Kognitive vansker
Det samme som kognitiv svikt.
Kohesjonsjordarter
Kohesjon er det samme som bindekraft eller sammenheng. En kohesjonsjordart er jord der enkeltpartiklene er sterkt sammenbundet, f eks leire og silt.
Kommuneplan
Kommuneplanen er et politisk dokument og et handlingsprogram for en 10-årsperiode for hele kommunenes virksomhet.
Komplett behandling
En eller flere delbehandlinger som til sammen gir et underlag en spesiell struktur eller kulør.
Komprimering
Sammenpressing av underlag/fundamentering for f. eks. belegningstein for å unngå setninger
Konsesjon
Tillatelse fra offentlig myndighet til å erverve fast eiendom. Konsesjonsgrensene er: For bebygde områder = 20 dekar For ubebygde områder = 2 dekar For områder som er regulert til næringsvirksomhet = 5 dekar
Konstruksjonssystem
Bærende elementer i et bygg som søyler, dragere, stendere, bjelkelag, eller etasjeskiller og takkonstruksjon.
Konstruksjonsvirke
Trelast som er sortert og merket etter styrkeegenskaper.
Konsumprisindeks
Den viser endringene i prisene på varer og tjenester som den enkelte husholdning forbruker. Prisene innhentes ved undersøkelser av de forskjellige varer i ulike forretninger og strøk av landet. Indeksen regnes ut månedlig.
Kontaktallergi
Allergi som utløses ved overflatekontakt.
Kontrastmerking
Merking av for eksempel nivåforskjeller, viktige installasjoner, manøvreringspanel o.l. ved hjelp av kontrast i farge eller materiale. Kan for eksempel gjelde merking av trappeneser, fortauskanter m.m.
Korintisk søyle
Den yngste av de gamle greske søylene. Ligner på den joniske søylen, men har akantusblader i den øverste delen.
Korning
Knust materiale fra 2- 5 m.m. som ofte brukes som settesand til alt av belegninger.
Kote
Linje på et kart som viser høgde over havet Det samme som høgdekurve.
Kulturlandskap
Landskap formet av mennesker ved dyrking og bosetning.
Kvalitetskontroll
Frivillige eller tvungne ordninger for kontroll av materialer, bygningsdeler og konstruksjoner (takstoler, limtre osv) som det stilles krav til i forskrifter, kontrakter og avtaler.
Kvitteringslys
Lyssignal som angir at en bestemt funksjon er virksom (for eksempel ved tilkalling av heis).
Laft
Veggene er oppført av tømmerstokker. Tømmeret legges som horisontale omfar og laftes/felles sammen i hjørnene og ved delevegger og yttervegger. (Se laftehus)
Laftehus
Hus hvor veggene er oppført av tømmerstokker eller planker som ligger horisontalt og som felles sammen (laftes) i hushjørnene og i forbindelse med skillevegger og yttervegger.
Landmåling
Oppmåling av landområder.
Laser
Landmålingsinstrument (kikkert) som sender ut horisontale lysstråler. Brukes til å måle og sette av høyder i terrenget.
Lasur
Behandling med lasurmaling eller laserende maling. Laserende maling inneholder pigmenter med liten dekkevne eller pigmenter i så små mengder at underlaget sees mer eller mindre tydelig gjennom malingssjiktet.
Lateks
Malingstype bestående av en stabil dispersjon av en polymer i vann. Opprinnelig brukt om dispersjon av naturgummi i vann.
Lavenergiboliger
Lavenergiboliger bygger på det samme prinsippet som passivhus, men kravet til varmeisolering, vindtetting etc. er ikke fullt så strenge. Oppvarmingsbehovet er derfor noe høyere i lavenergiboliger enn i passivhus, men likevel mange ganger lavere enn vi ellers regner som normalt for norske boliger. Krav til passivhus og lavenergiboliger er gitt i Norsk Standard NS 3700: Kriterier for passivhus og lavenergihus - Boligbygninger. Se passivhus.
Ledegjerde
Gjerde som visuelt og fysisk hjelper til å angi retning og lede gående og kjørende i riktig retning.
Ledelinje
Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) i gulv, på vei eller langs vegg og som kan angi retning eller varsel om fare.
Ledningskart
Påbudt kommunalt kart som viser beliggenheten av ledningsnett for energiforsyning, vann og avløp, telekommunikasjoner og annet.
Lekegate
Gate hvor hele eller deler av trafikkområdet er bygd om til lekeplass.Verken kjøring eller parkering er tillatt.
Lekte
Trelast med tykkelse inntil 37 millimeter og bredde under 75 millimeter. Se trelast.
Lesseapparat
Utstyr for å laste opp og transportere løsmasser.
Ligningsverdi
Ligningsverdien av boliger, hytter og annen fast eiendom fastsettes når bygget er nyoppført, og settes som oftest til 30 prosent av eiendommens kostpris. Ligningsverdien er grunnlag for beregning av formuesskatt.
Lignoser
Samlenavn for vedaktige busker og trær.
Limdrenking
Forbehandling av overflate med limoppløsning for å redusere innsugning av maling som senere skal påføres, eller for å gi bedre feste for papir, papp, vev eller tapet.
Limtre
Limtre er trebjelker der tverrsnittet er bygd opp av bord (lameller) som er limt sammen.
Lirer
Hjelpemiddel for å avrette masser ved legging av stein. Som lirer brukes ofte galvaniserte rør som blir plasseres med riktig høyde/fall.Massen blir justert ved hjelp av en rettholdt mellom disse.
Livsløpsbolig
En bolig med trinnfri atkomst og viktigste rom på inngangsplanet, dvs. kjøkken, oppholdsrom, bad/toalett og en sovemulighet.
Livsløpsstandard
Standard definert av Husbanken for å sikre god tilgjengelighet i og rundt bolig. Legges bl.a. til grunn for husbankfinansiering av livsløpsboliger. (Er for tiden under revisjon, februar 2006)
Ljore
Forekommer i årestuer der man hadde en firkantet åpning i taket for å slippe ut røyken fra ildstedet (åren) og for å slippe inn dagslys. Det var en lem over åren som kunne lukkes og åpnes innenfra med en lang stang.
Loddrett
Se vaterpass (vater).
Lokkby
Boliger og andre bygg er plassert på et lokk over stasjonsområder, veier og lignende.
Losholt
Se bindingsverk/vegger.
Lydfyr
Teknisk hjelpemiddel som gir lyd for å angi retning til areal/sted.
Lærling
En som får fagopplæring i en bedrift, med lærekontrakt og lærlinglønn under opplæringen.
Løfteplattform
Plate med plass for rullestol montert på en løfteinnretning for å utjevne større nivåsprang.
Løpemeter
Betegnelse på byggevarer som har en pris pr. meter.
Løpetid
Tiden fra et lån blir utbetalt til det er tilbakebetalt, normalt 15 - 20 år.
Løsmasser
Jord, sand og stein.
Lån
Å ha et lån vil si å ha midlertidig råderett over penger eller gjenstander. Se annuitetslån og serielån.
Lånetakst
Brukes av lånegiver (bank eller andre) som er en nøktern verdi for lån og pant. Ligger gjerne 10 - 20 % lavere enn verditakst. Fastsettes av takstmann.
Långiver
Långiver finansierer bygget, det kan være banker, forsikringsselskap, kredittforeninger og andre.
Makeskifte
Bytte av fast eiendom mot en annen fast eiendom.
Maler
Maleren maler byggene utvendig og innvendig og utfører dekorative arbeider.
Malingssystem
Består vanligvis av ulike produkttyper i et bestemt antall strøk påført i planlagt rekkefølge og filmtykkelse, og med spesifiserte tidsintervaller mellom strøkene.
Mansardtak
Oppkalt etter den franske byggmesteren Mansard. For å unngå bestemmelsene om maksimalt antall etasjer, laget han et nesten vertikal tak med vinduer fra raftet og over dette laget han et vanlig valmtak og fikk derved tillatelse til å bygge en ekstra etasje.
Manøverknapper
Det samme som betjeningsknapper.
Manøvreringsareal
Areal for manøvrering av rullestoler slik at det blir mulig å betjene funksjoner, for eksempel areal som er nødvendig for å åpne dører.
Markering
Merking av f eks nivåforskjeller, viktige installasjoner, manøvreringspanel o.l. ved hjelp av piktogram, farge, kontrast, endret overflate.
Marmor
Lys kalkrik bergart
Marmorering
Malemetode. Hensikten er å etterligne utseendet av polert marmor eller andre dekorative steinsorter.
Massivtre
Massivtre har sin opprinnelse fra Canada. I begynnelsen av 1970 årene var det stort behov for etablering av nye og rehabilitering av eldre broer og man begynte å ta i bruk prinsippet med tverrspente brodekker. Et tverrspent brodekke er i prinsippet planker på høykant som er lagt inntil hverandre og føyd sammen med gjennomgående stålstag. På 1990 tallet ble denne teknologien tatt i bruk i Norden og det er bygget flere broer etter dette prinsippet. Brodekkene er senere utviklet til bygningselementer som er miljøeffektive og rasjonelle konstruksjonssystemer.
Massivvegg
En vegg uten hulrom. Den kan være av tre, betong, murstein, stampet jord, torv, halm og lignende.
Matrikkel
Eldre navn på eiendomsregister som også omfatter verditakster, skattetakster og lignende.
Mattsliping
Sliping av overflaten på et malings- eller lakksjikt ved hjelp av slipemidler for å oppnå en jevn, matt overflate.
Medvirkning
Innebærer at grupper eller personer som har interesser i eller er berørt av beslutninger får anledning til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine synspunkter.Medvirkning brukes om prosesser hvor det deltar flere personer eller grupper med ulike interesser, f eks utarbeidelse av kommunale planer.
Mellomflekking
Flekksparkling og flekkmaling etter første strøk maling på sparklet flate.
Mellomstrøk
eller over et tidligere malingsstrøk.Det gir bedret vedheft og danner basis for toppstrøket.
Merverdiavgift
En skatt som legges til prisen på de fleste varer. Merverdiavgiften legges på alle omsetningsledd.
Metamorf bergart
Omdannet bergart. Alltid hardere enn utgangspunktet.
Meterstokk/målebånd
Meterstokken er i 1 eller 2 meters lengde og er inndelt i millimeter, centimeter og tommer. Målebånd er i 2 til 50 meters lengde.
Midlertidige boliger
Studentboliger, internater, ungdomsboliger, boliger for flyktninger og andre boliger for brukergrupper med et midlertidig boligbehov grunnet arbeidssituasjon, sosial eller økonomisk, jf. HB 7.B.2.
Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Bedrifter og virksomheter går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifisert som Miljøfyrtårn. Virksomhetene får hjelp til å finne fram til klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.
Miljøhemmet
Omfatter personer som har overfølsomhet for luft og materialer, for eksempel astmatikere, allergikere og personer med andre former for nedsatt immunforsvar.
Miljømerking
Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Nordisk ministerråd innførte i 1989 en felles, offisiell miljømerking i Norden. Ordningen omfatter Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Svanemerket er basert på logoen til Nordisk Råd. Målet er å redusere den totale miljøbelastningen, og Svanen kontrollerer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav. Blomsten er det felles europeiske miljømerket. Blomsten er opprettet av EU- kommisjonen og er et tilsvarende miljømerke som Svanen. De to merkeordningene har et nært samarbeid.
Minstestandard
Standard (definert av Husbanken) med funksjonskrav som skal sikre alminnelig god boligkvalitet for vanlige 2-, 3- og 4-roms boliger slik at boligene er tilfredsstillende for det antall personer de er planlagte for og er generelt brukbare over tid. Husbankens minstestandard er ikke lenger normativ for Husbanken.
Modernisme
Den "moderne" kunst og arkitektur som oppsto like etter århundreskiftet 1900 og var dominerende i 1920 - 30 årene.
Moms
Se merverdiavgift.
Monumentalbygg
Bygg som fremhever seg i landskapet, tettsteder og byer. Det kan være offentlige bygg, kirker, kulturhus, rådhus eller lignende.
Morplante
Plante som brukes til å formere opp flere planter ved hjelp av f eks stiklinger, frø eller poding.
Motorikk
Fellesbetegnelse for alle typer bevegelsesfunksjoner.
Multifunksjonshemming
Når en person har flere typer funksjonshemming; for eksempel både svekket syn og nedsatt gangfunksjon.
Murer
Mureren bygger murhus og peiser og legger fliser på vegger og gulv.
Murhammer
Murhammer brukes til å hogge til stein som brukes i murer, peiser osv.
Murkost
Murkosten brukes til kostrapping, vanning og rengjøring av verktøy.
Murskje
Murskje brukes til oppføring av murer, peiser og lignende, det vil si å legge mørtel på murstein eller blokker av forskjellig typer.
Møne
Skjæring mellom to skrå takflater. Se fasader
Mønehøyde
Høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. mønehøyden måles i forhold til gjennomsnittnivået for planert terreng rundt bygningen, hvis ikke annet er bestemt. Se fader.
Mønsterrapport
Avstanden i bredde- og/eller lengderetning mellom to like mønstre.
Mønsås/takbjelke
Den øverste bærebjelken som ligger under taket fra gavl til gavl. Se knevegg.
Mørtel
Mørtel består av bindemidler, sand, vann og eventuelle tilsetningsstoffer. Mørtelen brukes ved muring til å binde steinene sammen og til pussing av overflaten.
Mål
Gammel betegnelse for flatemål, 984,34 kvadratmeter Se dekar
Målebrev - kart og delingsforretning
Kart og delingsforretning avholdes i henhold til delingsloven når del av eiendom skal selges eller bortfestes for mer enn 10 år. Oppgaven utføres av oppmålingsvesenet som lager et målebrev. Målebrevet er et teknisk, juridisk dokument som viser en eiendoms beliggenhet, størrelse og form.
Nabo
Eier eller fester av eiendom i umiddelbar nærhet.
Naboavstand
Hovedregel er at frittliggende bygning ikke skal ligge nærmere enn 4 meter fra nabogrense.
Nabovarsel
I forbindelse med innsending av byggemelding, byggesøknad, søknad om deling eller bruksendring av en eiendom skal naboer og gjenboere varsles om byggearbeider.Dette skjer på et eget skjema. Fristen for å komme med merknader til søknader er vanligvis to uker.
Nedsatt funksjonsevne
Det samme som funksjonsnedsettelse.
Nettoareal
Netto gulvareal er antall kvadratmeter gulv regnet på innsiden av rommets vegger eller andre deler av bygningen. Netto grunnareal er antall kvadratmeter innenfor eiendomsgrensen.
Nitrogen - N
Grunnstoff og plantenæringsstoff.Nitrogen har stor betydning for planter og trærs lengdevekst og farge.
Nivåforskjeller
Små nivåsprang, for eksempel terskler og kantstein.
Nivåmerking
Det samme som kontrastmerking
Nivåsprang
Høydeforskjell mellom to horisontale nivåer. (Kan utliknes for eksempel ved hjelp av en rampe.)
Nominell rente
Renten uten gebyrer
Norske Anleggsgartnere NAML
Bransjeorganisasjon for anleggsgartnerbedrifter
Nullenergihus
Forbruker ingen energi totalt, fordi det produserer like mye energi som det bruker. Energi samles opp ved hjelp av et solcellesystem. Om sommeren leveres overflødig energi til det ordinære strømnettet og som enn får tilbake om vinteren. Kilder: Lavenergiboliger.no. SINTEF Byggforsk
Nå-og rekkehøyde
Angir betjeningshøyde ved plassering av utstyr, bygningsdeler, installasjoner, betjeningstablåer og innredning.
Nåletrær
Trær som har nåler (bar) som er grønne hele året. Gran, furu, barlind og tuja er eksempler på nåletrær. Lerk blir også regnet til denne gruppen men lerk er ikke vintergrønn, den mister nålene om høsten.
Okkulasjon
Formeringsmåte som er mye brukt for roser. En knopp av den sorten som en vil formere sammenføyes med en grunnstamme, og en ny plante vokser ut fra denne.
Oljelakk
Lakk som består av harpiks og tørrende olje som filmdanner.
Oljemaling
Maling der bindemiddelet hovedsakelig består av tørrende oljer.
Omkrets
Linjen som avgrenser et område eller sirkel.
Omsorgsbolig
En bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg.Den enkelte bolig kan være utformet som selvstendig bolig eller som bofellesskap/bokollektiv
Omsorgsstandard
Livsløpsstandard med areal for hjelper på bad, toalett og soverom.
Oppdalskifer
Betegnelse for skifer fra Oppdal.
Oppmålingsvesenet
Oppmålingsvesenet foretar oppmåling og kartlegging av eiendommer i kommunen.
Oppriss
En bygnings vertikale utsnitt av rommet. Arkitekten tegner et oppriss som en vertikal projeksjon av et bygg (fasade).
Oppsettende virkning
Dersom en klage gis oppsettende virkning, kan ikke byggearbeidene igangsettes før klagen er avgjort.
Ordinær bolig
Bolig der det ikke er tatt spesielle hensyn til brukergrupper med spesielle behov. (NB: En ordinær bolig kan også være livsløpsbolig eller til og med universelt utformet dersom dette defineres som en fast (og ordinær) del av utformingen av boliger flest.)
Orienteringshemmet
En person som har vansker med å orientere seg i det fysiske miljø når dette ikke er tilrettelagt (for eksempel ved hjelp av lys, farge, kontraster og materialbruk, akustikk eller skilting).Nedsatt orienteringsevne kan skyldes sansetap (for eksempel synshemming, hørselshemming), utviklingshemming eller former for lesevansker
Ortofoto
Målestokkriktig flyfoto.
Overgurt
Se takstol.
Overhøyde
Høyde f eks brostein legges høyere enn oppgitt ferdig høyde. Komprimeres til riktig høyde.
Overmalingsprodukt
Glassfiberprodukt, vev eller tapet, som er beregnet på etterbehandling med maling.
Panel
Kledning utvendig og innvendig på vegger og tak (himling). Se trelast.
Pant
Sikkerhet for at banken får tilbakebetalt lånet, angitt i en panteobligasjon, et dokument som bekrefter at beløpet er lånt i bank eller andre långivere.
Pantelån
Ved langsiktige byggelån krever den som låner bort penger (bank eller forsikringsselskap), vanligvis sikkerhet i eiendommen. Pant vil si å sikre seg retten til å søke økonomisk dekning i eiendommen hvis den som mottar lånet ikke oppfyller sine forpliktelser.
Parkeringshus
Anlegg i en eller flere etasjer for parkering av biler.
Parkeringsnorm
Regler for hvor mange parkeringsplasser det skal opparbeides per bolig eller per 1000 kvadratmeter næringsareal.
Parkett
Gulvmateriale som er limt sammen av flere lag med nåletre med et slitelag av hardved, ofte eik. Kan også være massiv hardved.
Parsell
Mindre del som er utskilt fra større grunneiendom.
Passivhus
Passivhus er hus med ekstremt lavt oppvarmingsbehov. Det lave oppvarmingsbehovet oppnås gjennom passive energitiltak som ekstremt god varmeisolering, superisolerende vinduer, særdeles god vindtetting og ekstra høy varmegjenvinning på ventilasjonsluften. Oppvarmingsbehovet til et passivhus er bare 10-15% av det tilsvarende oppvarmingsbehovet i en tilsvarende bolig oppført på 1970 - 1980 tallet. Strengere krav til utførelse og prosjektering gjør at passivhus anerkjennes som miljøvennlige boliger med høy kvalitet, godt inneklima og særdeles oppvarmingskostnader. Se lavenergiboliger
Patinere
Å behandle en overflate slik at den ser gammel ut.
Pellets
Biobrensel som er komprimert/presset til små sylindriske enheter med en diameter mindre enn 25 millimeter. brukes i varmeanlegg for bygg, pelletskaminer og ovner.
Penetrering
Inntrengning.
Permabilitet
Vanngjennomtrengelighet
Permanent bolig
Bolig som er ment for varig opphold.
Ph
Mål for hvor sur eller basisk et stoff er. Skala fra 1 til 14, hvor 7 er nøytral og tallene mellom1 og 7 viser graden av surhet.
Pigment
Finkornet, uløselig pulver som brukes i maling for å gi bl.a. god dekkevne og farge.
Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven gjelder for byggeprosjekter og har bestemmelser som omfatter planlegging, kontroll og godkjenning av byggevirksomhet.Den har en plandel og en bygningsdel.
Plan- og fasaderådet
Rådgivende kommunale utvalg, vanligvis i byer, som skal vurdere bygningers planløsning og utseende.
Planbestemmelse
Til en kommuneplan eller reguleringsplan kan det lages konkrete bestemmelser som sier noe om hvordan bygg skal plasseres og formes. Sier noe om et steds ønskede utvikling. Se kommuneplan og reguleringsplan.
Planke
Trelast med tykkelsesmål 38 millimeter eller større og bredde 75 millimeter eller større. Se trelast.
Poding
Formeringsmåte der del av en plante blir sammenføyd med en annen plante, kalt grunnstamme. Vanlig formeringsmåte for blant annet frukttrær.
Polymere stoffer
Plaststoffer som består av sammenbindinger av flere enkeltmolekyler til større molekyler.
Preparering
Forbehandling i form av grunning, oljing, maling, seising eller limdrenking for å binde løstsittende partikler til underlaget, redusere limforbruket ved oppsetting av tapet, vev eller papir, for å gi bedre feste, eller for å gi underlaget ensartet farge.
Priming
Se grunning.
Prioritere
Å sette først. Prioriterte saker blir behandlet foran andre byggesaker.
Prognose
Antagelse om fremtidig utvikling innenfor en bestemt sektor, for eksempel behovet for boliger de neste 10 årene.
Prosjekt
En oppgave som har en tydelig start og slutt, med eget budsjett og prosjektorganisasjon.
Prosjektansvarlig
Prosjektansvarlig er administrativt ansvarlig for prosjektet og at det gjennomføres innenfor tildelte resursrammer og med forventet kvalitet og ytelse. Prosjektansvarlig har fullmakt til å stanse prosjektet dersom det under veis oppstår en uventet situasjon i forhold til det som var utgangspunktet for igangsetting Prosjektansvarlig er oppdragsgiver for prosjektleder. Se prosjektleder.
Prosjektering
Utforming og planlegging av byggeprosjektet.Det er vanligvis følgende trinn i prosjekteringen: forprosjektering, hovedprosjektering, detaljprosjektering og byggebeskrivelse.
Prosjektleder
Prosjektleder er operativt ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i henhold til vedtatt prosjektplan. I tillegg til å følge opp framdrift, skal prosjekt leder følge opp kvalitet og økonomi.
Prydbusker
Planter som blir brukt for å oppnå ulike formål eller virkninger, f eks farge/blomstring, form, skygge, vern mot innsyn eller vind.
Publikumsbygg
Byggverk som er åpent for publikum.
Pukk
Knust stein med kornstørrelse 20 - 80 millimeter.
Pulttak
Se takform/taktyper.
Punkthus
Hus med kvadratisk grunnflate og tekniske innretninger, for eksempel heis i en kjerne i midten.
Påvisningsgebyr
Betaling som betales til kommunen for at de kontrollerer at huset plasseres riktig på tomten.
Radon
Radon er en radioaktiv gass som først og fremst tilføres innemiljø fra berggrunn og jordsmonn under huset. Radon er en edelgass og et naturlig ledd i nedbrytingen av uran. Spaltingsproduktene kan hope seg opp i lungene i form av små, radioaktive partikler.Dette fører til økt risiko for lungekreft, spesielt for røykere.
Rampe
Trinnfri forbindelse mellom to horisontale plan. (For å kunne benyttes av rullestol stilles krav til bredde, stigning, repos mv.). Brukes også om vei- eller broanlegg som for eksempel forbinder øvre og nedre nivå i veikryss eller etasjer i et parkeringshus.
Redusert funksjonsevne
Det samme som funksjonsnedsettelse.
Reguleringsplan
Detaljplan hjemlet i bygningsloven. En reguleringsplan består av et kart som blant annet viser til hvilke formål grunnen innenfor et begrenset område skal brukes til, og hvordan eventuell bebyggelse skal utformes.
Rehabilitering
Utbedring, istandsettelse og modernisering av eldre boliger.
Reisverk
En eldre byggemåte for trehus der veggene besto av vertikalt, tettstilte planker.
Rekkegarasje
Flere garasjer bygd ved siden av hverandre i rekke.
Rekkehus
Tre eller flere vertikalt delte eneboliger som er bundet sammen i sideveggene.
Rekkehøyde
Hvor langt (opp og ned) man rekker i vertikalplanet, for eksempel når man sitter i en rullestol. Relevant i forhold til betjening av utstyr, bygningsdeler, installasjoner og innredning.
Rekker
Trelast i dimensjon 3875 millimeter tykke og 3875 millimeter brede. Se trelast.
Relieffskrift
Skrifttegn som er opphøyd fra grunnflaten.
Remonterende
Roser som gjentar blomstringen i løpet av sommersesongen.
Repos
Horisontalt plan i et trappeløp. Repos brukes ofte i forbindelse med endring av retning.
Rettholt
Verktøy for å kontrollere og merke linjer som skal være loddrette eller vannrette. Brukes ofte til stein og murerarbeider.
Risser
Redskap til å risse inn merker eller spor i skifer.
Roser
Roser inndeles ofte i engangs- og remonterende buskroser, klatreroser, stilk- og klaseroser.
Rullator
Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme med hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. gåstol.
Rulleskift
Ytterkant av fast belegg, f eks betongstein. Rulleskiftet har snudd retning i forhold til resten av belegget.
Rullestol
Mobilt fremkomstmiddel for bevegelseshemmet. Dimensjoneringsfaktor for planløsninger for rom, byggverk, anlegg og uteområder.
Rullestolssymbolet
Det samme som tilgjengelighetssymbolet.
Rynker/rynkedannelse
Det kan oppstå rynker hvis en påfører for tykke lag med maling eller olje om gangen.
Rørlegger
Rørleggeren legger alle typer vann- og avløpsrør i bygg.
Rådgivende ingeniør
Rådgivende ingeniør arbeider med å finne løsninger og gi råd innenfor arkitektens utforming og utføre detaljplanlegging for eksempel innen vann-, varme- og sanitær- og elektriske installasjoner.
Sager
Den mest vanlige typen er bladsaga, også kalt håndsag. Buesaga blir brukt til fuktige og store materialdimensjoner. Baufila er en fintannet sag som brukes til metall.
Saling
Ved plassering av huset på tomten settes det opp en saling.Det trekkes opp snorer som viser størrelsen på huset og høyden på grunnmuren.
Saltak
Se takform/taktyper.
Saltutslag
Belegg forårsakes av salter som kommer ut fra det indre av et materiale, særlig murstein, og avsettes på overflaten.
Sandstein
Bergart.
Sanering
En fornyelse av eldre bebyggelse med sikte på at ny bebyggelse kan fylle tidens krav.
Sedimentering
Også kalt bunnsetting. Prosess som finner sted når pigmentene i en maling under lagring synker til bunns og danner et mer eller mindre fast lag.
Seis
Pigmentert eller upigmentert lakk for forsegling av bl.a. puss, som skal binde av løse partikler i overflaten, jevne ut suget i underlaget samt sikre god heft og forankring til etterfølgende malingsstrøk.
Seising
Behandling med tyntflytende bindemiddelløsning som kan trenge inn i et sugende, porøst underlag og binde løstsittende partikler.
Selveierbolig
Betegnelse på selveierleilighet, rekkehus, eneboliger, hytter og gårdsbruk.
Selveierleilighet
Andel eller seksjon i et boligsameie der du har enerett til boligen, som kan kjøpes og selges fritt.
Selvstendig bolig
Bolig som innehar alle hovedfunksjoner som kjøkken, bad, soverom, oppholdsrom og bod.
Sensorisk
Samlebegrep for syn, hørsel, smak, lukt, balanse
Serielån
En låntype der tilbakebetalingen av lånet skjer med like store avdrag i hele låneperioden. Rentedelen synker etter hvert som lånet nedbetales.
Service
En tilleggsytelse som leveres i tillegg til selve produktet og som har verdi for forbrukeren.
Servicebolig
Bransjebegrep. Betegner boliger bygget for eldre med visse felles servicefunksjoner (utvidet vaktmestertjeneste). Boligen og service finansieres privat.
Servicehund
Fellesbetegnelse for førerhund, høre- og hentehund.
Servitutt
Se heftelse.
Settebetong
En blanding av sement og sand som f eks skiferheller legges i.
Settemeisel
Bred butt meisel.
Settesand
Fellesbetegnelse på gradert knust eller naturlig sand som brukes til å legge dekke av heller, brostein eller betongstein i.
Shingel
Taktekkemateriale av papp hvor det i overflaten er valset ned fargede skiferkorn.Materialet er delt opp i mange forskjellige formater.
Siging
Siging eller gardiner kalles det når en maling på loddrette flater renner nedover veggen slik at overflaten ikke blir glatt og har områder med større filmtykkelse.
Sikthøyde
Øyehøyde for en person. Har betydning for plassering av utstyr, bygningsdeler, installasjoner og innredning.
Singel
Knust stein med kornstørrelse 4 - 8 millimeter.
Skifer
Bergart med naturlig spalteflater.
Skjelettvegg
Byggesystem hvor den bærende konstruksjon er et skjelett av søyler og dragere og som gjør at selve veggpartiet ikke har bærende funksjon.
Skjøte
Dokument som viser overdragelse av eiendomsrett til fast eiendom.
Sklisikker
Friksjonsegenskap ved overflaten til gulv som reduserer faren for at person skal skli. Oppnås gjerne ved å øke overflatens friksjonsegenskaper.
Skurlast
Materialer framstilt direkte av tømmer ved kløving og splitting. Se trelast.
Skurt flate
Flate som er bearbeidet med trebrett, maskinelt drevet planskive e.l.
Slager x
Tung hammer med kort skaft. Meiselhammer.
Slepelys
Lys som faller inn på en flate med liten innfallsvinkel.
Slipt flate
Flate som er slipt med slipeutstyr, f.eks. roterende slipesteiner.
Slipt overflate
Flate som er slipt med slipeutstyr, f eks roterende slipesteiner.
Smalheis
Personheis som tilpasses bredde i eksisterende trapperom.
Smarthus
Bolig hvor det anvendes smarthusteknologi. Se smarthusteknologi
Smarthusteknologi
Smarthusteknologi er en samlebetegnelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), anvendt i boliger, der de ulike komponentene kommuniserer med hverandre via et lokalt nettverk. Teknologien kan brukes til å overvåke, varsle og utføre handlinger etter valgte kriterier Teknologien kan blant annet styre lys, varme, dører og andre deler av huset gjennom digitale eller mekaniske enheter og gjøre boligene mindre energikrevende, sikre mot brann og fuktskader og gi beboerne større trygghet og selvstendighet.
Snekker
Snekkeren lager vinduer, dører, trapper, innredninger og møbler. I store deler av landet brukes også betegnelsen på den som setter opp hele huset.
Snor
Snor brukes til å kontrollere om linjer er rette. En loddesnor er en snor med lodd. Loddesnora brukes til å kontroll og oppmerking av lange loddrette linjer.
Snusirkel
Område innenfor en sirkel som gjør det mulig for en rullestol å snu 360º.
Sokkeletasje
Etasje under første ordinære etasje i hus med høy grunnmur. Se også underetasje.
Sokkelhøyde
Høyde over havet til toppen av grunnmur.
Solifluksjon
Jordsig eller jordflytting.
Sommerblomster
Planter som gir blomstring og mye farge i sommermånedene. Disse vil ikke overvintre på friland.
Sparkling
Påføring av sparkelmasse for å fylle hull og sprekker i underlaget før maling.
Spekkeskje
Brukes til å glatte ut fuger mellom mursteiner eller mellom blokker.
Spesialarbeider/hjelpearbeider
Spesialarbeideren/hjelpearbeideren utfører produksjonsarbeid utenom fagene og assisterer fagarbeiderne.
Spesifikk vekt
Vekt per volumenhet av et materiale. F eks vekten av 1 kubikkmeter stein, betong, jord osv.
Spikerplater
Se takstoler.
Spikerslag
Se bindingsverk/vegger.
Spireevne
Antall frø i % som vil spire og vokse opp
Spormeisel
Bred, spiss meisel.
Stauder
Flerårige planter som visner ned om høsten. Plantene overvintrer ved hjelp av de underjordiske delene (røttene)
Staver
Se takstoler. Enkelte steder brukes benevnelsen staver for stendere i bindingsverk.
Steingjerde
Laget av naturstein uten noen form for bindemiddel.
Steinmjøl
Knust stein, 0 - 4, 0 - 8 millimeter. Se settesand.
Steinull
Framstilles av stein som smeltes, fibreres og tilsettes bindemiddel og impregneringsstoffer.
Stemjern
Stemjern brukes til å fjerne deler av trevirke for eksempel lage hull eller forsenkninger.
Stender
Se bindingsverk/vegger.
Stigning
Mål for hvor mye et terreng skråner. Oppgitt med forholdstall f eks 1 : 7 eller som %. Se fall.
Stigningsforhold
Stigningen på vei, atkomst, rampe o.l. som et forholdstall mellom vertikal høyde og lengde (1:20; dvs. 1 m. vertikal stigning for hver 20 m lengde av vei, rampe, o.l.).
Stigningsgrad
Stigningen på vei, atkomst, rampe o.l. målt i prosent.
Stillas
Konstruksjon som brukes ved oppføring og vedlikehold av bygg.
Stillasbygger
Stillasbyggeren monterer og demonterer stillaser på byggeplassen.
Stratifisering
Forspiring, frø fra enkelte planter trenger kulde- eller varmebehandling for å spire. Se spireevne.
Strimling
Behandling for å hindre at det oppstår sprekker i den ferdige flaten over plateskjøter, ved at strimler påføres skjøten i våt sparkelmasse ved første gangs sparkling.
Strøk
Påføring av sjikt av malingsmateriale, med eller uten pigment, selv om dette skjer ved andre metoder enn strykning, f.eks. rulling eller sprøyting.
Stubbeloft
Se bjelkelag/etasjeskiller.
Studentbolig
Rimelige utleieboliger til studenter og elever.Det stilles spesielle krav til areal (øvre arealgrense) og planløsning for studentboliger, jf. HB 7.B.2.
Støpt belegg
Belegg som støpes ut på stedet med uorganisk eller organisk bindemiddel eller en kombinasjon av disse.
Støttehåndtak
Håndtak montert på horisontal/vertikal flate til støtte for person med funksjonsnedsettelse.
Støynormer
Se desibel.
Stålbrett
Brukes til å legge på tynnpuss og finpuss på murvegger.
Sutak
Se undertak.
Svalgang
Åpen gang innenfor fremtrukket fasade oppført av bindingsverk og kledd med enkel bordkledning eller eldre stavkonstruksjon. Svalgangen går ofte langs hele langveggen og har ofte et lite avlukke i hver ende.
Svanen
Se miljømerking.
Sveiserstil
En stil som oppsto omkring 1850 og var dominerende frem til 1900.
Svenn
En håndverker som etter fastsatt teoretisk opplæring og praksis har avlagt og bestått fagprøven (svenneprøven) i et fag. Se fagprøve.
Svenneprøve
Se fagprøve.
Svill
Se bindingsverk/vegger.
Svingareal
Et gitt areal som angir bredder (og forholdet mellom disse) som er nødvendig for at rullestol skal kunne svinge rundt et hjørne der det er omsluttende vegger
Syn
Oppfatningen av nærvær av lys og form, kontur og farge på visuelle stimuli.
Synshemmet
Alle typer synstap fra svaksynthet til total blindhet.
Søyle - dragersystem
Det er et bærende system som består av vertikale søyler som bærer horisontale hovedbjelker (dragere). Disse er opplegg for etasjeskiller eller takstoler. Se takstol.
Takform/Taktyper
Takform er avhengig av hvordan loftsrommet skal brukes, bærekonstruksjon og husets utseende.
Takstol
En takstol er en selvbærende konstruksjon.Det benyttes spikerplater i sammenføyning av de enkelte delene.Takstolen overfører kreftene fra takflaten til ytterveggene.
Taktekker
Taktekkeren legger forskjellige typer takbelegg som papp, skifer, takstein osv. på hus og andre bygninger.
Taktil
Følbart
Taktil merking
Følbare overflater og tegn utført i relieff, forskjellig materialbruk o.l.
Taktro
Bærende undertak som tåler gangtrafikk. Se undertak.
Takvinkel
Se takform/taktyper.
Teknisk tegner
Tegner konstruksjoner, hus og anlegg.
Tekniske kart
Kart i målestokk større enn 1:5000.
Telehiv
Frost i jord og fyllmasser fører til at grunnen hever seg. Fører til skade på veier, murer, plasser og bygg.
Teleslynge
Hjelpemiddel for en høreapparatbruker. Når teleslynge er installert vil høreapparatet produsere en lyd som har tilnærmet like høy kvalitet som lyden ved talemikrofonen eller senderstudio. Akustiske forstyrrelser som etterklangstid, ekko og bakgrunnsstøy unngås.
Terazzobelegg
Betongbelegg eller støpt plastbelegg der det anvendes knuste, dekorative materialer som tilslagsmateriale istedenfor sand, og der effekten av disse fremkommer ved sliping av belegget.
Termin
Intervallet mellom avdrag og terminbeløp som du betaler til banken.Termin er vanligvis 1 måned.
Terpentin
Fargeløs, flyktig væske destillert fra produkter av visse nåletrær. Består vesentlig av en kompleks blanding av terpener. Brukes som løsemiddel i maling og lakk og som vaskemiddel.
Terrasseblokk
Blokk der hver etasje på én eller begge sider er trukket noe inn i forhold til den etasjen som ligger under. Blokktypen ble opprinnelig utviklet for bygging i bratt terreng. Se hustyper.
Terskelfritt
Areal der det er benyttet dører uten terskler.
Tilfarere
(rekker lekter)
Tilgjengelighet
Egenskap ved den fysiske utforming av bygninger, transportmidler, utemiljø som sikrer mennesker med funksjonsnedsettelser atkomst og bruk ved egen hjelp.
Tilgjengelighetsgrad
Grad av tilgjengelighet i forhold til en norm.
Tilgjengelighetssymbolet
Internasjonalt symbol som gir informasjon om at atkomst, parkeringsplass, heis, toalett,mv. er tilgjengelig og brukbart for rullestolbrukere. Symbolet brukes i noen tilfeller for å markere tilgjengelighet og brukbarhet for flere grupper funksjonshemmede
Tilknytningsavgift
Avgift som betales til kommunene for å koble seg til kommunens vann- og kloakknett.
Tilpasning
Tiltak for å sikre at eksisterende produkter, byggverk, eller uteområde egner seg for brukers funksjonsnivå.
Tilrettelegging
Tiltak for å sikre et gitt funksjonsnivå.
Tilsyn
Myndighetene skal i henhold til plan- og bygningsloven føre tilsyn i byggesaker. Kan være dokumenttilsyn, byggeplasstilsyn eller systemtilsyn.
Tiltakshaver
Betegnelse på byggherre, som også har juridisk og økonomisk ansvar. Se byggherre.
Tinglysning
Registrering hos sorenskriver av eierforhold eller heftelser på en eiendom.
Tomannbolig
Hus med to boligenheter (leiligheter).
Topografi
Formasjoner i landskapet.
Topografiske kart
Kart i målestokk 1:25000 - 1:100000 som viser området slik det er, eksisterende terreng, bebyggelse, veier osv.
Toppsvill
Se bindingsverk/vegger.
Trappeheis
Løfteplate eller sete montert på skinner i eksisterende trapp som løfteforbindelse mellom to eller flere plan
Trappenese
Forkant på trappetrinn
Trapperepos
Repos i trapp.
Tre
Treets hovedbestanddeler er cellulose, hemicellulose og lignin. Disse gir form, styrke og stabilitet. I tillegg består treet av stoffer som gir det naturlig beskyttelse mot insekter og sopp.
Trehus
Hus oppført med bærende konstruksjoner av tre.
Trelast
Materialer fremstilt av tømmer.
Treslag
Det finnes omtrent 20 forskjellige viltvoksende treslag i Norge. Av bartrærne er furu og gran de viktigste til bygningsformål. Når det gjelder løvtrær, er de viktigste bjørk og eik.
Trinnfritt
Angir at atkomstvei eller plan i bygning er uten nivåforskjeller/ nivåsprang.
Trykkimpregnering
Trykkimpregnering er kjemisk beskyttelse av trevirke mot sopp- og insektskader.Hele den gjennomtrengelige delen av trevirket, for eksempel yteveden i en furuplanke, blir impregnert.Det er bare furu av bartreslagene som lar seg trykkimpregnere 100 %. Cellene i granvirke er så tette at trykkimpregneringsvæsken ikke trenger igjennom. Se impregneringsklasser.
Trådkant
Omlegg som er mindre enn 5 mm.
Tunghørthet
Hørselstap av moderat karakter som ikke utelukker taleoppfattelse og talekontroll via hørselen, men hindrer det i ulik grad. Avhjelpes vanligvis med høreapparat og eventuelt andre hørselshjelpemidler.
Tverrfall
Kjørebanens/fortauets helning på tvers av kjøreretningen/ gangretningen. Kan være ensidig eller tosidig (takfall).
Typologi
Læren om hus- og bygningstyper.
Tømmer
Kappet og kvistet del av en trestamme, beregnet som råstoff til industri.
Tømrer
Tømreren bygger trehus og utfører innredningsarbeider i bygninger av mur, stål og betong. Modernisering, tilbygg og vedlikehold av trebygninger er andre viktige oppgaver.
Tørrmur
Mur som er laget uten bindemiddel.Ofte av naturstein eller betongelementer. Se steingjerde.
U-verdi/varmemotstand
Tidligere kalt k-verdi. U-verdi = varmegjennomgangskoeffisient er et mål på hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme. U-verdien angir hvor mye varme per tidsenhet (W) som kan strømme gjennom et areal på 1 kvadratmeter ved en temperaturforskjell på 1K (1grad C) mellom omgivelsene på varm og kald side av konstruksjonen.
Uegnet bolig
Bolig som ikke er tilpasset den relevante brukergruppe.
Uforedlede biobrensler
Råstoffet er i liten grad bearbeidet før det utnyttes som brensel, eks. ved, flis og bark.
Underetasje
Etasje hvor grunnmuren i gjennomsnitt ligger mellom 0,75 og 1,50 m over terrenget rundt huset. Hvis grunnmuren er høyere enn 1,50 m over terrenget, er det vanlig etasje, under 0,75 er det kjeller.
Undergulv
Bord eller plater lagt på bjelkelag som underlag for andre gulvmaterialer. Se bjelkelag.
Undergurt
Se takstol.
Undertak (sutak)
Materiale som underlag for taktekking.
Ungdomsbolig
Bolig som er målgrupperettet ungdom ved kjøp eller tideling.
Universell utforming
Utforming av produkter, byggverk og uteområder slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte. Bruk så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.
Urt - urteaktig
Planter som har myke/urteaktige stengler.
Utflyting
En maling eller lakks evne til å danne en jevn, slett overflate etter at den er påført.
Utfôring /Utlekting
Se bindingsverk/vegger.
Utmurt/innmurt bindingsverk
Byggemåte fra middelalderen og renessansen hvor feltene i bindingsverket er fylt med for eksempel murstein.
Utnyttelsesgrad (U-grad)
Forholdet mellom antall kvadratmeter bebyggelse og antall kvadratmeter grunnareal (tomt). U-graden er ett utryk for hvor tett et område er bebygd. Brutto U-grad regnes ut slik: brutto gulvareal delt på brutto grunnareal. Se bruttoareal og nettoareal. Bygger man for eksempel en bolig med bruttoareal 150 kvadratmeter, og tomten har et bruttogrunnareal på 750 kvadratmeter, er U = 0,2.
Utomhusplan
Plan for opparbeiding av et boligområdes nærområder, for eksempel lekeplasser, beplantning, fellesarealer, parkering osv.
Utsparing
Avgrensning av malingsstrøk mot flate som ikke skal males, eller som skal males med maling i annen glans eller farge.
Utvendig kledning
Beskyttende sjikt av bord eller plater. På steder med mye slagregn bør kledningen utføres som to trinns tetting med utlekting.
Valmtak
Se takform/taktyper.
Vanngjennomgang
En malings (beis) evne til å slippe vann (i væskeform) gjennom malingsfilmen (beisfilmen).
Vannrett
Se vaterpass.
Vannsliping
Sliping med vannfast slipepapir og vann mellom strøkene på hele flaten, i den hensikt å oppnå en høy grad av jevnhet eller glatthet.
Varmeisolasjon
Varmeisolerende materialer reduserer varmestrømmen gjennom en konstruksjon, for eksempel vegger, gulv og tak. Se reisverk.
Varmepumpe
System for oppvarming, ventilering og kjøling av boliger. Varmepumpen fungerer som et klimaanlegg. I den kalde årstiden bidrar den til varmt og behagelig inneklima. I den varme årstiden bidrar den til å kjøle ned inneluften.
Varmetransport
Varmetransport i en konstruksjon oppstår når det er temperaturforskjell mellom de to sidene i for eksempel en vegg.Ved temperaturforskjell starter en varmetransport i retning av fallende temperatur i hovedsak ved en kombinasjon av de tre transportformene ledning, konveksjon (strømning) og stråling.
Vaterpass (vater)
Verktøy for å kontrollere og merke linjer som skal være loddrette eller vannrette.
Vedtekter
Se bygningsvedtekter.
Vegetasjon
Planter, trær og alt annet grønt som vokser på et område.
Vegetativ formering
Formering ved hjelp av plantedeler, ikke frø.De nye planten blir genetisk like opphavsplanten.
Veranda
Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til hus.Den kan være åpen eller lukket med glass.
Verditakst
Den prisen selger normalt kan forvente å få i markedet. Verdien settes av takstmann.Ofte grunnlag for lånetakst.
Villaklausul
Se heftelse/servitutt.
Vindsperre
Vindsperren monteres på yttersiden av isolasjonen i en trekonstruksjon.Vindsperren skal hindre at uteluft blåser inn i isolasjonen og skal bidra til å hindre gjennomgående luftlekkasje. Vindsperren beskytter veggen mot nedbør som trenger inn bak ytterkledningen.Vindsperre av platematerialer fungerer også som vindavstivning. Se dampsperre.
Vindu
Vindu har som hovedoppgave å skaffe dagslys til rommet innenfor.
Vinkel
Til tømrerarbeid brukes faste og stillbare vinkler. Faste vinkler brukes til å merke opp og kontrollere ved kapping av planker og bord i 90 grader. Stillbare vinkler brukes både til å merke og til å måle opp stumpe og spisse vinkler.
Vis
Høyde på kantstein som vises over bakken.
Vis - visflate
Synlig side av f eks skiferheller, tørrmurer, betongmurer osv.
Visning
Privat eller meglerorganisert visning av bolig eller tomt for interesserte kjøpere.
Volum
Et legemes tredimensjonale størrelse.
White spirit
Løsningsmiddel framstilt av jordolje (mineralolje). Tidligere ofte kalt malerterpentin eller mineralterpentin.
Økologi
Læren om mennesker, dyr og planters forhold til omgivelsene og deres overlevelses- og utviklingsevne.
Økonomisk kart
Kart i målestokk 1:5000 - 1:20000 som viser tekniske og økonomiske forhold.
Økonomisk kartverk
Kartverk i målestokkene 1:5000 1:20 000 som viser tekniske og økonomiske forhold.
Ådring
Malemetode for imitering av tresorters overflate. En lasur påføres flaten og gis et egnet mønster ved bruk av kam, pensel eller fille.
Åpen trapp
En trapp som ligger fritt i et rom, utvendig på et bygg eller i et landskap.
Årestue
Stue med ildsted, åre midt på gulvet. Bygningstypen var vanlig i Norge i middelalderen.
Åstak
Se takform/taktyper.