Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Absorpsjon
Oppsuging. Malingsteknisk benyttes absorpsjon om underlagets evne til å ta opp i seg malematerialer. I fargelæren snakker vi om at sollyset delvis absorberes når det faller på en farget flate. Sollyset inneholder alle farger, og når det f.eks. faller på en rød flate, vil solstrålene absorberes av overflaten med unntak av de røde.De røde strålene vil bli kastet tilbake, og øyet vil dermed oppfatte overflaten som rød.
Adhesjon
Malingsteknisk benyttes adhesjon om malematerialers evne til å gi heft til underlaget (hefteevne).
Aksjeleilighet
Du kjøper en aksje i boligaksjeselskapet, med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.
Aktivhus
Produserer mer energi enn det bruker, ved hjelp av solceller, og kan selge overskuddsenergien til det ordinære strømnettet. Kilder: Lavenergiboliger.no. SINTEF Byggforsk
Akustikk
Lydlære. I bygg romakustikk, som gjelder lydforholdene inne i et rom der lydkilden er.
Allergener
Stoffer som kan fremkalle allergisk reaksjon, for eksempel pollen, støv, dyrehår, kosmetiske/kjemiske stoffer, avgasser fra byggematerialer m.m.
Allergi
Allergi er en immunforsvarsreaksjon som kan utløses av et allergen. Allergi er funksjonshemmende når behovet for å unngå kontakt med et allergen. Legger begrensinger på enkeltmenneskers aktiviteter. Allergi kan være kontaktallergi,matvareallergi og luftveisallergi.
Allmenning
Et sted eller område som alle har bruksrett til. Allmenningsskog er vanlig i Hedmark og Oppland. I Bergen har gater betegnelsen allmenning.
Andelsleilighet
Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd og husleie, og har begrenset ansvar for fellesarealene. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens vedi.
Anlegg
Arbeidsplass der det foregår bygging av veier, bruer, vann- og kloakkledninger, fyllinger, planering, utgraving og fundamentering for bygninger.
Anleggsgartner
Person med fagbrev i anleggsgartnerfaget. Tittelen anleggsgartner er ikke skjermet tittel og derfor er det noen med lang praksis i faget som bruker tittelen. Se fagbrev
Anleggsgartnermester
Person med mesterbrevutdanning, utdanningen bygger på fagbrev i anleggsgartnerfaget og relevant praksis.
Anleggsleder/byggeplassleder/byggeleder
Har ansvaret for drift av byggeplassen og gjennomføring av byggeprosjektet.
Anleggsmaskinfører
Anleggsmaskinføreren kjører og vedlikeholder gravemaskiner bulldosere, anleggsdumpere og veihøvler mm.
Annuitetslån
En låntype der summen av renter og avdrag utgjør et fast konstant beløp ved hver betalingstermin. Sett over låneperioden vil avdragsdelen øke mens rentedelen synker.
Ansvarlig foretak
Foretak som overfor kommunen har søkt om, og fått tildelt ansvar i en byggesak. (Den tidligere personlige funksjonen ansvarshavende er nå erstattet av firma/foretak som må ta ansvar.)
Ansvarshavende
Se ansvarlig foretak.
Approbasjon
Bygningsmyndighetenes godkjenning av byggemelding/ byggetillatelse.Det kan knyttes visse betingelser til byggetillatelsen. Betingelsene kan for eksempel være opparbeidelse av parkeringsplasser, lekeplass og lignende.
Ar
Er 100 kvadratmeter, forkortes som a. Se dekar og mål
Arbeidsbygg
Byggverk som benyttes til arbeidsvirksomhet.
Arbeidsgiver
Private eller offentlige bedrifter og organisasjoner som har ansatte i arbeid
Arbeidsmiljøloven
Lov som regulerer ulike sider ved arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Arbeidstaker
Person som er ansatt i et arbeidsforhold
Areal
Angir størrelsen på en tomt eller et landområde
Arealdisponeringsplan
Plan for utnyttelse eller disponering av et område
Ark
Takoppbygg med vindu.
Arkade
En overdekket gang som bæres av flere søyler.
Arkitekt
Arkitekten tegner og utformer byggenes utseende og funksjon.
Armering
Stålstenger som støpes inn i betong for å forsterke denne.
Asfaltør
Asfaltøren produserer asfalt og legger asfalt på veier og plasser.
Atkomst
Forbindelse (vei, inngangsparti, korridor o.l) som leder inn til anlegg, byggverk eller rom.
Atkomstvei
Avkjørsel fra offentlig vei til et bestemt område, for eksempel boliger, næringsområde, sykehus osv, eller forbindelse fra vei eller parkeringsplass til byggverkets/ anleggets inngangsparti.
Atrium
For eksempel boliger plassert som en U rundt et mindre tun, eller en enebolig bygd som en U.Det som er inne i U-en, er atriet.
Auditiv
Påvirkning som angår hørselen. Brukes for eksempel om informasjon som gis via lyd eller tale (auditiv informasjon), eventuelt som alternativ til informasjon som må sees eller leses (visuell informasjon).
Avdrag
Tilbakebetaling av lån.
Avkjørsel
Se atkomstvei.
Avrenning
Utrykk brukt om f eks næringsstoffer som renner ut i et vassdrag
Avretting
En måte å finplanere/justere et område, f. eks. med lirer, før legging av belegningsstein. Se lirer.
Avvisningskant
Lav kant på ramper eller gangveier som skal hindre spesielt rullestoler i å rulle utenfor gangbane.