Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
GAB
Statlig register med opplysninger om Grunneiendommer (G), Adresser (A) og Bygninger (B). Se også eiendomsregister.
Gangvei
Veiareal reservert for gående, atskilt fra annen trafikk.
Gatebruksplan
Trafikkplan for sentrale områder i byer.
Gatenormaler
Regelsett for utforming av gater.
Gatetun
Gate, opparbeidet til både kjøring, parkering og lek og opphold. Kjøreveien gjennom gatetunet er smal med skarpe svinger, for å sikre minimal hastighet.
Gavlvegg
Endeveggen på et hus. Se fasader.
Generalplan
Lovbestemt plan som fastlegger arealbruk for hele kommunen. Se kommuneplan.
Generalplanvedtekt
Vedtekt som gjør generalplanens arealbruk rettslig bindende.
Gerikt (karmlist)
Tysk betegnelse for lister til omramming rundt dører og vinduer.Dekker dyttefugen mellom karm og vegg.
Gesims
Utstikkende avslutning på en fasade i overgangen mellom vegglivet og takflaten. Se fasader.
Gesimshøyde
En bygnings høyde målt fra terreng eller angitt med høyde over havets overflate til skjæringslinjen mellom fasade og tak.
Gipsmaker
Gipsmakeren lager former og sjablonger, støper i gips og sement og monterer ornamenter og friser i tak og på vegger.
Gjenboer
Eier eller fester av fast eiendom på den andre siden av vei eller gate.
Gjennomskinnelig behandling
Behandling som utføres med lasur eller beis.
Gjødsel
Fellesbetegnelse for plantenæringsstoff, f eks kunstgjødsel og naturgjødsel
Gjødselplan
Plan for gjødselmengde og gjødseltype for et tidsrom, ofte en vekstsesong for spesielle vekster, plen eller busker
Glassull/glassvatt
Isolasjonsmateriale som er framstilt av kvartssand eller glass.
Glattet flate
Flate som er bearbeidet med stålbrett, glattemaskin e.l.
Gotikk
Stilart fra middelalderen, spissbuestil.
Gotisk stil
Betegnelsen brukes om arkitektur fra høymiddelalderen der spissbuen er et viktig kjennetegn. Spissbuen var også ofte et benyttet motiv i sveiserstilen.
GPS
GPS er et satellittbasert navigasjonssystem som dekker hele verden, døgnet rundt. Systemet består av 24 satellitter som sender radiosignaler som leses av mottakeren.
Gran
Nåletre som ved siden av furu er det mest vanlige treslaget i trehusbygging. Se treslag.
Gravemaskin
Maskin for graving og opplasting av løse masser f. eks. jord og stein.
Grenging
Sprøytepåføring av en sparkelmasse, slik at det oppnås en ensartet, kornet overflate.
Grense for bebyggelse
Avgrensning av det området et bygg skal plasseres innenfor.
Gress
Planter i gressfamilien.
Gressklipper
Maskin for klipping av gress.
Gressplen
Areal med gressdekke.
Grindabygg
Betegnelsen er den bærende konstruksjonen, kalt grind. Den består av to stendere eller stolper forbundet med en bete og er avstivet med skråband. I låver og uthus ble flere grinder reist etter hverandre på tvers av husets lengderetning og bundet sammen med horisontale, langsgående stavleggjer over hver stavrekke. Stavene og stavleggjene ble innbyrdes avstivet med skråband. Sperrene hvilte på stavleggjene.
Grunnarbeid
Se fundamentering.
Grunning
Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ubehandlet underlag.
Grunnkart
Kart fremstilt direkte fra originale målinger og konstruksjoner.
Grunnriss
Et horisontalt utsnitt av rommet. Det tegnes ofte et grunnriss også kalt grunnplan av et hus, som vil si en todimensjonal tegning av et rom sett ovenfra.
Grunnstrøk
Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ubehandlet underlag.
Grøfting
Se drenering.
Gågate
Gate i forretningsområde, stengt for bilkjøring unntatt vareleveranser til bestemte tider. Gågatene er ofte utstyrt med trær, busker, blomster og krakker.
Gårdsnummer/bruksnummer
Registreringssystem for grunneiendommer. Gårdsnummer betegner den opprinnelige gården og bruksnummer de enkelte deler som denne er stykket opp i.
Gåstol
Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme uten hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. rullator.