Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Sager
Den mest vanlige typen er bladsaga, også kalt håndsag. Buesaga blir brukt til fuktige og store materialdimensjoner. Baufila er en fintannet sag som brukes til metall.
Saling
Ved plassering av huset på tomten settes det opp en saling.Det trekkes opp snorer som viser størrelsen på huset og høyden på grunnmuren.
Saltak
Se takform/taktyper.
Saltutslag
Belegg forårsakes av salter som kommer ut fra det indre av et materiale, særlig murstein, og avsettes på overflaten.
Sandstein
Bergart.
Sanering
En fornyelse av eldre bebyggelse med sikte på at ny bebyggelse kan fylle tidens krav.
Sedimentering
Også kalt bunnsetting. Prosess som finner sted når pigmentene i en maling under lagring synker til bunns og danner et mer eller mindre fast lag.
Seis
Pigmentert eller upigmentert lakk for forsegling av bl.a. puss, som skal binde av løse partikler i overflaten, jevne ut suget i underlaget samt sikre god heft og forankring til etterfølgende malingsstrøk.
Seising
Behandling med tyntflytende bindemiddelløsning som kan trenge inn i et sugende, porøst underlag og binde løstsittende partikler.
Selveierbolig
Betegnelse på selveierleilighet, rekkehus, eneboliger, hytter og gårdsbruk.
Selveierleilighet
Andel eller seksjon i et boligsameie der du har enerett til boligen, som kan kjøpes og selges fritt.
Selvstendig bolig
Bolig som innehar alle hovedfunksjoner som kjøkken, bad, soverom, oppholdsrom og bod.
Sensorisk
Samlebegrep for syn, hørsel, smak, lukt, balanse
Serielån
En låntype der tilbakebetalingen av lånet skjer med like store avdrag i hele låneperioden. Rentedelen synker etter hvert som lånet nedbetales.
Service
En tilleggsytelse som leveres i tillegg til selve produktet og som har verdi for forbrukeren.
Servicebolig
Bransjebegrep. Betegner boliger bygget for eldre med visse felles servicefunksjoner (utvidet vaktmestertjeneste). Boligen og service finansieres privat.
Servicehund
Fellesbetegnelse for førerhund, høre- og hentehund.
Servitutt
Se heftelse.
Settebetong
En blanding av sement og sand som f eks skiferheller legges i.
Settemeisel
Bred butt meisel.
Settesand
Fellesbetegnelse på gradert knust eller naturlig sand som brukes til å legge dekke av heller, brostein eller betongstein i.
Shingel
Taktekkemateriale av papp hvor det i overflaten er valset ned fargede skiferkorn.Materialet er delt opp i mange forskjellige formater.
Siging
Siging eller gardiner kalles det når en maling på loddrette flater renner nedover veggen slik at overflaten ikke blir glatt og har områder med større filmtykkelse.
Sikthøyde
Øyehøyde for en person. Har betydning for plassering av utstyr, bygningsdeler, installasjoner og innredning.
Singel
Knust stein med kornstørrelse 4 - 8 millimeter.
Skifer
Bergart med naturlig spalteflater.
Skjelettvegg
Byggesystem hvor den bærende konstruksjon er et skjelett av søyler og dragere og som gjør at selve veggpartiet ikke har bærende funksjon.
Skjøte
Dokument som viser overdragelse av eiendomsrett til fast eiendom.
Sklisikker
Friksjonsegenskap ved overflaten til gulv som reduserer faren for at person skal skli. Oppnås gjerne ved å øke overflatens friksjonsegenskaper.
Skurlast
Materialer framstilt direkte av tømmer ved kløving og splitting. Se trelast.
Skurt flate
Flate som er bearbeidet med trebrett, maskinelt drevet planskive e.l.
Slager x
Tung hammer med kort skaft. Meiselhammer.
Slepelys
Lys som faller inn på en flate med liten innfallsvinkel.
Slipt flate
Flate som er slipt med slipeutstyr, f.eks. roterende slipesteiner.
Slipt overflate
Flate som er slipt med slipeutstyr, f eks roterende slipesteiner.
Smalheis
Personheis som tilpasses bredde i eksisterende trapperom.
Smarthus
Bolig hvor det anvendes smarthusteknologi. Se smarthusteknologi
Smarthusteknologi
Smarthusteknologi er en samlebetegnelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), anvendt i boliger, der de ulike komponentene kommuniserer med hverandre via et lokalt nettverk. Teknologien kan brukes til å overvåke, varsle og utføre handlinger etter valgte kriterier Teknologien kan blant annet styre lys, varme, dører og andre deler av huset gjennom digitale eller mekaniske enheter og gjøre boligene mindre energikrevende, sikre mot brann og fuktskader og gi beboerne større trygghet og selvstendighet.
Snekker
Snekkeren lager vinduer, dører, trapper, innredninger og møbler. I store deler av landet brukes også betegnelsen på den som setter opp hele huset.
Snor
Snor brukes til å kontrollere om linjer er rette. En loddesnor er en snor med lodd. Loddesnora brukes til å kontroll og oppmerking av lange loddrette linjer.
Snusirkel
Område innenfor en sirkel som gjør det mulig for en rullestol å snu 360º.
Sokkeletasje
Etasje under første ordinære etasje i hus med høy grunnmur. Se også underetasje.
Sokkelhøyde
Høyde over havet til toppen av grunnmur.
Solifluksjon
Jordsig eller jordflytting.
Sommerblomster
Planter som gir blomstring og mye farge i sommermånedene. Disse vil ikke overvintre på friland.
Sparkling
Påføring av sparkelmasse for å fylle hull og sprekker i underlaget før maling.
Spekkeskje
Brukes til å glatte ut fuger mellom mursteiner eller mellom blokker.
Spesialarbeider/hjelpearbeider
Spesialarbeideren/hjelpearbeideren utfører produksjonsarbeid utenom fagene og assisterer fagarbeiderne.
Spesifikk vekt
Vekt per volumenhet av et materiale. F eks vekten av 1 kubikkmeter stein, betong, jord osv.
Spikerplater
Se takstoler.
Spikerslag
Se bindingsverk/vegger.
Spireevne
Antall frø i % som vil spire og vokse opp
Spormeisel
Bred, spiss meisel.
Stauder
Flerårige planter som visner ned om høsten. Plantene overvintrer ved hjelp av de underjordiske delene (røttene)
Staver
Se takstoler. Enkelte steder brukes benevnelsen staver for stendere i bindingsverk.
Steingjerde
Laget av naturstein uten noen form for bindemiddel.
Steinmjøl
Knust stein, 0 - 4, 0 - 8 millimeter. Se settesand.
Steinull
Framstilles av stein som smeltes, fibreres og tilsettes bindemiddel og impregneringsstoffer.
Stemjern
Stemjern brukes til å fjerne deler av trevirke for eksempel lage hull eller forsenkninger.
Stender
Se bindingsverk/vegger.
Stigning
Mål for hvor mye et terreng skråner. Oppgitt med forholdstall f eks 1 : 7 eller som %. Se fall.
Stigningsforhold
Stigningen på vei, atkomst, rampe o.l. som et forholdstall mellom vertikal høyde og lengde (1:20; dvs. 1 m. vertikal stigning for hver 20 m lengde av vei, rampe, o.l.).
Stigningsgrad
Stigningen på vei, atkomst, rampe o.l. målt i prosent.
Stillas
Konstruksjon som brukes ved oppføring og vedlikehold av bygg.
Stillasbygger
Stillasbyggeren monterer og demonterer stillaser på byggeplassen.
Stratifisering
Forspiring, frø fra enkelte planter trenger kulde- eller varmebehandling for å spire. Se spireevne.
Strimling
Behandling for å hindre at det oppstår sprekker i den ferdige flaten over plateskjøter, ved at strimler påføres skjøten i våt sparkelmasse ved første gangs sparkling.
Strøk
Påføring av sjikt av malingsmateriale, med eller uten pigment, selv om dette skjer ved andre metoder enn strykning, f.eks. rulling eller sprøyting.
Stubbeloft
Se bjelkelag/etasjeskiller.
Studentbolig
Rimelige utleieboliger til studenter og elever.Det stilles spesielle krav til areal (øvre arealgrense) og planløsning for studentboliger, jf. HB 7.B.2.
Støpt belegg
Belegg som støpes ut på stedet med uorganisk eller organisk bindemiddel eller en kombinasjon av disse.
Støttehåndtak
Håndtak montert på horisontal/vertikal flate til støtte for person med funksjonsnedsettelse.
Støynormer
Se desibel.
Stålbrett
Brukes til å legge på tynnpuss og finpuss på murvegger.
Sutak
Se undertak.
Svalgang
Åpen gang innenfor fremtrukket fasade oppført av bindingsverk og kledd med enkel bordkledning eller eldre stavkonstruksjon. Svalgangen går ofte langs hele langveggen og har ofte et lite avlukke i hver ende.
Svanen
Se miljømerking.
Sveiserstil
En stil som oppsto omkring 1850 og var dominerende frem til 1900.
Svenn
En håndverker som etter fastsatt teoretisk opplæring og praksis har avlagt og bestått fagprøven (svenneprøven) i et fag. Se fagprøve.
Svenneprøve
Se fagprøve.
Svill
Se bindingsverk/vegger.
Svingareal
Et gitt areal som angir bredder (og forholdet mellom disse) som er nødvendig for at rullestol skal kunne svinge rundt et hjørne der det er omsluttende vegger
Syn
Oppfatningen av nærvær av lys og form, kontur og farge på visuelle stimuli.
Synshemmet
Alle typer synstap fra svaksynthet til total blindhet.
Søyle - dragersystem
Det er et bærende system som består av vertikale søyler som bærer horisontale hovedbjelker (dragere). Disse er opplegg for etasjeskiller eller takstoler. Se takstol.